จิตฟุ้งซ่าน ทำให้ได้ภาวนา
จิตเกิดความฟุ้งซ่านนั้นแหละดี 
จะทำให้เราได้ภาวนา
ยิ่งฟุ้งซ่านมาก ก็ยิ่งภาวนามาก 
ภาวนาเพื่อเรียนรู้ความฟุ้งซ่านนั้น 
เมื่อรู้แล้วก็ละวางมัน 
อย่าไปวิ่งตามมัน 
อย่าไปสุข ไปทุกข์ กับมัน

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม