การภาวนาทำได้ยาก


บางครั้งบางคนบอกว่า
การภาวนาทำได้ยาก
เพราะเขามัวแต่คิดจะ
ทำ ให้ได้อะไรซักอย่าง
แทนที่จะ รู้ เห็นตามจริง
จนจิตไม่เอาอะไรซักอย่าง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by nyochi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จัดเป็น "สังขารธรรม" อย่างหนึ่ง


จงอย่าไปเข้าใจผิดว่า
ผู้ที่เข้าถึง "อัปปนาสมาธิ"
จนจิตได้ "ฌาน" คือ ผู้บรรลุธรรมพ้นทุกข์
เพราะนั่นเป็นเพียง
ความสงบของจิตที่ละเอียดยิ่งนัก
แต่มันก็จัดเป็น "สังขารธรรม" อย่างหนึ่ง
และตกอยู่ภายใต้กฏแห่งไตรลักษณ์
คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
หรือมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
เป็นธรรมดาของมันเช่นนั้น

อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

Photo by Carl Newton on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นี้แหละ คือ พุทธะ

ปรัชญา คือ ความรู้แจ้ง 
ความรู้แจ้ง คือ จิต 
เป็นต้นกำเนิดดั้งเดิม 
ซึ่งปราศจากรูป
การศึกษา เรื่อง “ทาง”ทางโน้น
ด้วยปรารถนาจะเป็นพุทธะนั้น
ไม่ต้องศึกษาคำสอนใดๆ ทั้งหมด
จงเรียนแต่เพียงว่า
ทำอย่างไรจึงจะเว้นขาด
จากการแสวงหา
หรือการผูกพันตัวเอง 
ต่อสิ่งทุกสิ่งเท่านั้น
เมื่อไม่มีอะไรถูกแสวงหา
ข้อนี้ หมายความว่า “จิตไม่เกิด”
เมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอยู่
ข้อนี้ หมายความว่า “จิตไม่ถูกทำลาย”
สิ่งซึ่งไม่เกิดและไม่ถูกทำลาย
นี้แหละ คือ พุทธะ

ท่านเว่ยหล่าง

Image by liaoyiye from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา