หัวใจหลักในการปฏิบัติธรรม


หัวใจหลักในการปฏิบัติธรรม คือ 
รู้สึกตัว หรือรู้เนื้อรู้ตัว
พ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่ง 
ไม่ตามเข้าไปในความคิด 
ไม่ให้ความคิดหลอกเรา
แล้วก็ รู้จักสภาพจิตใจที่มันเป็นปกติ 
ซึ่งเป็นสภาพที่อยู่กับเราเสมอ 
อยู่กับเราตลอดเวลา สภาพเดิมแท้…
สภาพไร้กิเลส สภาพไร้ราคะ 
ไร้โทสะ ไร้โมหะ สภาพบริสุทธิ์…
เราทำแค่นี้แหละ
ความเป็นพุทธะ…ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น 
ผู้เบิกบาน มันเบ่งบานออกมาเอง 
มันทำงานของมันเอง เป็นธรรมชาติ

Camouflage

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

พึงละแม้ความยึดถือในธรรม .


ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแพ 
เพื่อต้องการสลัดออก ไม่ใช่เพื่อต้องการยึดถือ 
ฉันนั้นแล เธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมมีอุปมาด้วยแพ
ที่เราแสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลาย
พึงละแม้ซึ่งธรรมทั้งหลาย 
จะป่วยการกล่าวไปไยถึงอธรรมเล่า.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒  
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

Image by JosepMonter from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา