กิเลสอยู่เหนือเราทันที


เมื่อเวลาใด ใจของเราเป็นปกติ
คือไม่ดีใจหรือไม่เสียใจ อยู่อย่างสบายๆ
เวลานั้นแหละ ใจเราอยู่กับธรรมะ
หรือเป็นธรรมะและอยู่เหนือกิเลส
เวลาใดใจเราดีใจหรือเสียใจ
เวลานั้นแหละ
กิเลสอยู่เหนือเราทันที

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อใจเป็นกลาง


เราไม่สามารถห้าม
สิ่งภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ 
แต่เราสามารถรู้เท่าทันความชอบ ไม่ชอบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
เมื่อนั้นใจจึงเป็นกลาง
ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
เมื่อใจเป็นกลางจึงสามารถมองเห็นโลก
ตามความเป็นจริง คือเป็นเพียง รูป นาม เท่านั้น

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by wal_172619 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา