แค่รู้..โทสะดับได้เอง
วิปัสสนากรรมฐาน คืองานเจริญปัญญา 
ให้เห็นตรงต่อความเป็นจริง หมายถึงเห็นไตรลักษณ์
คือปรับเป้าหมายใหม่..ไม่ได้มุ่งที่ความสงบ 
แต่มุ่งที่จะรู้ตามความเป็นจริง
พอมีโทสะ ก็รู้ รู้เฉยๆ..ไม่แก้ ไม่กด ไม่คุม 

แค่รู้..ก็จะเห็นเลยว่า..โทสะดับได้เอง
รู้ปุ๊บ..ดับปั๊บเลย! สังเกตดีๆ 
อย่างนี้จึงจะโดยไตรลักษณ์ได้
อย่างนี้จึงจะเข้าใจสภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นได้


พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความอยากของเราเกิดจากความคิดของเราถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้ ทำใจให้สงบได้ 
สอนใจให้ปล่อยวางได้
เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ 
เพราะเราจะควบคุมความอยากได้นั่นเอง
ความอยากของเราเกิดจากความคิดของเรา 
เราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้ว
เราก็อยากตามมา...


พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา