สติปัฏฐาน ๔ นี้ เกิดขึ้นแล้ว เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้น


สติปัฏฐาน ๔ นี้ เกิดขึ้นแล้ว
เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้น
ให้รู้ว่ากายไม่ใช่ตน ๑
ให้รู้ว่าเวทนาไม่ใช่ตน ๑
ให้รู้ว่าจิต อันได้แก่
ความที่จิตมีความยินดี หรือไม่ยินดีในกามารมณ์ 
ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตน ๑
ให้รู้ว่าธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตน ๑
เมื่อรู้ว่าทั้ง ๔ อย่างนี้ ไม่ใช่จิตไม่ใช่ตน
ก็เป็นพื้นฐานให้วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้น และ
ได้บรรลุอริยมรรค อริยผล พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

หลวงปู่เจือ สุภโร

Image by DeltaWorks on Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา