ต้องรู้จักยอมรับว่าตนยังมีกิเลสจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ให้รู้ตัวอยู่ปัจจุบันจนเป็นอัตโนมัติคำว่า “ปัจจุบันธรรม” 
ให้รู้ตัวอยู่ปัจจุบันจนเป็นอัตโนมัติ 
รู้ลมหายใจเข้า-ออก 
รู้ใจ รู้ทุกอย่างนั้นแหละ 
รู้ทุกอย่างในกายของเรา 
จนกระทั่งถึงรู้ใจของเรา 
ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ 
ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ 
ใจที่ไม่มีความกังวล 
ไม่มีความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้ 
เราก็จะได้มองเห็น

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา