ท่านผู้ไม่ติดอยู่ในจิต ไม่ติดอยู่ในธรรม


ท่านผู้ไม่ติดอยู่ในจิต
ไม่ติดอยู่ในธรรม
ไม่ติดอยู่ใน ผู้รู้ นั้น
คือ “พระอรหันต์"
เพราะรู้เท่าจิต รู้เท่าธรรม
รู้เท่า ผู้รู้ โดยแท้จริง แล้ว
จิตก็ดี ธรรมก็ดี ผู้รู้ก็ดี จึงไม่มีพิษ
ไม่เป็นปัจจัยส่งต่ออะไรๆ 
ให้เป็นไปในอนันตรเหตุ อนันตรผล
อันเป็น สหชาติ ให้วนเวียนในสังสารวัฏ

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

Image by xuanduongvan87 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

แค่รู้ อย่างอิสระ


จงออกจากความคิด
ปล่อยจิตรู้ให้อิสระ
ความคิดทำงานร่วมกับร่างกาย
ปล่อยให้เขาทำงานกันไป
จิตรู้ เพียงดูอยู่เฉยๆไม่ไปแทรกแซง
เขาทำงานเสร็จก็กลับบ้านกันเอง
งานของจิตรู้ แค่รู้ อย่างอิสระ

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by xuanduongvan87 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา