การปฎิบัติที่มีหลักแต่เพียงว่า...


การปฎิบัติที่มีหลักแต่เพียงว่า 
ไม่ให้ "ตัวตน ของตน" 
เกิดขึ้นเท่านั้น 
ก็เป็นปฎิบัติในปฎิจจสมุปบาท
ฝ่ายดับตลอดสาย 
และเป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ 
อย่างครบถ้วนรวมอยู่ในนั้นเสร็จ 
เพราะอำนาจของ"สัมมาทิฎฐิ"
ที่ทำให้ความรู้สึกว่าเป็น ตัวตน ของตน 
เกิดขึ้นไม่ได้นั่นเอง 
ซึ่งจะเป็น "ศีล สมาธิ ปัญญา" 
คือการปฎิบัติทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนา 
และยิ่งไปกว่านั้นอีกในความดับไป
แห่ง ตัวตน ของตน นั้นเอง 
ย่อมมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
หรือ มรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นผล
ของการปฎิบัติรวมอยู่ใน....นั้นแล้วอย่างครบถ้วน 

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Lolame from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

วิธีจัดการที่ถูกคือ "รู้เท่าทัน"


เ ร า เ ห็ น เ จ้ า แ ล้ ว “ม า ร”
อุบายยอดเยี่ยม คอยจัดการความคิด
……………………………………
เมื่อเราเห็นสิ่งไม่ดีในจิตใจ
ก็มักจะพยายามผลักไสไล่ส่ง
นั่นคือ การสำคัญมั่นหมาย
การให้ความสำคัญกับสิ่งนั้น

วิธีจัดการที่ถูกคือ "รู้เท่าทัน"
แบบไม่ยินดียินร้าย

สักแต่ว่ารับรู้ ว่านี่คือความคิด นี่คือความจำ
เท่านั้นเอง...ไม่ต้องทำอะไรมาก

ในพระไตรปิฎก..มารจะแปลงตัวมา
เป็นพราหมณ์ เป็นนั่น เป็นนี่ มาหลอกพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ท่านจัดการอย่างไร
ท่านบอก..."เราเห็นเจ้าแล้วมาร"

เป็นหลักปฏิบัติว่า...
เมื่อมีกิเลส แปลงตัวเป็นนั่นเป็นนี่ มาก่อกวน
มาสร้างความเดือดร้อนในชีวิต
เราไม่ต้องไปสู้กับมัน

แค่รู้ แล้วบอกว่า..."เราเห็นเจ้าแล้วมาร"

เราเห็นเจ้าแล้ว ความจำ
เราเห็นเจ้าแล้ว ความคิด
เราเห็นเจ้าแล้ว ความน้อยใจ
เราเห็นเจ้าแล้ว ความสงสารตัวเอง
ฯลฯ

สักแต่ว่าเห็น เท่านั้นก็พอ

แต่ไม่ใช่ว่า มันจะหายทันทีครั้งแรก
แต่ถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆ
พอมีความคิดเก่าๆ ผุดขึ้นมา
เราไม่ได้ยึดมั่นว่า เป็นเรา เป็นของเรา
เราไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ หรือ identify กับสิ่งนั้น

สักแต่ว่า เป็นอาการของจิต
สักแต่ว่า เป็นอาการของสมอง
แล้วแต่จะเรียก...อย่างนี้มันสบาย

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by Pexels from pixabay
ที่มา Fb.Achara Klinsuwan

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา