ยศถาบรรดาศักดิ์ย่อมฆ่าคนโง่เขลา
ยศถาบรรดาศักดิ์ย่อมฆ่าคนโง่เขลา 
แต่สำหรับผู้มีปัญญาแล้ว 
มี เขาก็ไม่ติด ไม่มี เขาก็ไม่ติด 
ความเสมอภาคเป็นธรรมอันสูงยิ่ง

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ


พระอริยะท่านไม่กลัวคำว่าตาย          พระอริยะท่านไม่กลัวคำว่าตาย ท่านกลัวคำว่า Happy Birthday ...ท่านรู้แล้วว่า ถ้าท่านไม่รีบเพียรเพ่งภาวนาปฏิบัติเพื่อมรรคผลแล้วนี่ ท่านจะต้องมาเกิด...ความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไป...ถ้าเรายิ่งเข้าใจแล้ว เราก็ไม่ปรารถนายินดีในชีวิต ที่ต้องมาเวียนจมอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายซ้ำๆ ซากๆ หมุนเวียนอยู่ไม่รู้จบ

                                                                                      พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต