ส่งจิตออกนอกกายคือการเวียนว่ายตายเกิด          แม้จะทำสมาธิมานาน ๒๐ ปี ๓๐ ปี เข้าออกสมาธิเก่งมากเพียงใดก็ตาม ถ้าปล่อยให้จิตท่องเที่ยวเร่ร่อนออกนอกกาย ก็เหมือนกับมีการเวียนเกิดเวียนตาย สร้างภพน้อย ภพใหญ่ อยู่ไม่รู้จักหมดสิ้น...

                                                                                            พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

งานของจิต ต้องถือว่าเป็นงานเร่งด่วน...จงพยายามฝึกจิตฝึกใจ 
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้ทัน
เพราะงานของจิต ต้องถือว่าเป็นงานเร่งด่วน 
โดยมีความตายคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว 
ถ้าแม้ว่าเผลอสติเพียงแวบเดียว 
ความตายก็มาถึงตัวทันที...

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล