โลกุตรธรรมไม่ใช่สิ่งเกินความจำเป็น


...ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต
ไม่ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจความยึดติดถือมั่น
สามารถทำจิตให้เป็นอิสระ
ปลอดโปร่ง ผ่องใส
สะอาด สว่างและสงบ 
มีความสุขประณีตภายใน...
โลกุตรธรรมก็กลับกลายเป็น
สิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง สำหรับชีวิตนี้
หาใช่สิ่งฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นอีกต่อไปไม่
เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและทุกคนสามารถสัมผัสได้
จากคำกล่าวของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
..ในหนังสือ พุทธศาสนาไทยในอนาคต
แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต ของพระไพศาล วิสาโล

Cr.Fb.Achara Klinsuwan

Image by DarkmoonArt_de from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การลดตัวตนนั้น พึงเป็นหน้าที่ของทุกคน


โลกุตรธรรม 
ควรเป็นอันหนึ่งอันเดียว
กับชีวิตประจำวันได้ด้วย
ท่านพุทธทาสเป็นท่านหนึ่ง
ที่พยายามนำโลกุตรธรรมกลับมาสู่โลกนี้
โดยเน้นว่านิพพานในชาตินี้เป็นไปได้
และสามารถจะทำได้ท่ามกลางสังคม
ไม่จำเป็นต้องละโลกสู่วัดก็ได้
เพราะการลดตัวตนนั้น
พึงเป็นหน้าที่ของทุกคน
เพื่อใช้ความเป็นมนุษย์ให้คุ้มค่าที่สุด  
ดังท่านเน้นว่า
บวช เพื่อกำจัดอัตตานั้น 
อยู่วัดก็ได้ อยู่บ้านก็ได้
อยู่ถ้ำ อยู่ป่า อยู่เกาะร้างก็ได้  
เพราะการบวชที่แท้จริงที่สุดคือ
การทำชีวิตให้หมดปัญหา 
จะอย่างไร-ที่ไหน-เมื่อไหร่-เท่าไร ก็ได้หมด

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
..
จากหนังสือ พุทธศาสนาไทยในอนาคต
แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต 

Image by DarkmoonArt_de from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา