ปัญหามิใช่ปัญหา


99% ของความทุกข์ร้อน
เกิดขึ้นในหัวของคุณ
โดยตัวคุณ และความคิดคุณเอง
มีเพียง 1% เท่านั้นที่เกิดขึ้น
จากความเป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
และผลของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น
ส่วนใหญ่แล้ว
ปัญหามิใช่ปัญหา
แต่วิธีที่คุณคิดถึงปัญหานั้นต่างหาก
ที่เป็นปัญหา

นิรนาม
ที่มา: เพจ Power of Positivity

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อยู่ที่ผู้ปฏิบัติตาม


พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ที่วัด 
ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูป
พระธรรมคำสอน
ไม่ได้อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎก 
พระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่วัด 
คุณธรรมของพระพุทธเจ้า 
คุณธรรมของพระสงฆ์นั้น
อยู่ที่ผู้ปฏิบัติตาม 
ผู้ใดปฏิบัติตามคนนั้นชื่อว่า
เข้าถึงพระรัตนตรัย 
เข้าถึงวัด เข้าถึงพระธรรม 
เข้าถึงศาสนาได้

หลวงปู่ขาว อนาลโย

Image by sasint from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา