งานถอดถอนอุปาทาน และสร้างความสงบให้ใจเป็นสิ่งจำเป็น...อย่าให้เห็นว่างานอย่างอื่นจำเป็นกว่า
งานหาเลี้ยงชีวิต หาทรัพย์สมบัติภายนอกนั้น
มันก็จำเป็นอยู่ แต่งานถอดถอนอุปาทาน
และสร้างความสงบให้ใจนั้น...
มีความจำเป็นมากเหมือนกัน ...
ใครได้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด
จะเห็นว่างานนี้จำเป็นจริงๆ

หลวงปู่คูณ สุเมโธ

ให้เห็นชัดในความรู้สึกตัวให้เห็นชัดในความรู้สึกตัว
ก็จะเห็นชัดในความหลง
แล้วก็ทำลายความหลงได้ง่าย 

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ทำอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามหาตัวเราไม่เจอโมฆราชไปถามพระพุทธเจ้าว่า
ทำอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามหาตัวเราไม่เจอ
. . . . .
พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงมีสติสัมปชัญญะ
มีสติปัญญาถอนความรู้สึกว่ามีตัวตนออกเสีย
เมื่อนั้นเธอก็จะไม่ตาย
ถ้าไม่มีตัวเรา มันก็ไม่มีใครตาย
ถ้าไม่มีตัวเรา ไม่มีอัตตา ไม่มีตัวตน
ก็ไม่มีเกิด ไม่มีตาย
นั่นคือเข้าถึงสภาวะสัจจะสูงสุด

หลวงพ่อโพธินันทะ

พระพุทธเจ้าคอยเราอยู่ที่หัวใจเรา          คุณของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ไหน คุณของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเรา พระพุทธเจ้าท่านคอยเราอยู่เสมอ คอยเราอยู่ที่หัวใจเรา แต่พวกเรานั้นโดยมากมักจะไม่เข้าไปหาท่าน ยังคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ประเทศอินเดีย หรือว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ปรินิพพาน แต่แท้จริงพุทธะคือผู้รู้องค์นี้ที่อยู่กับเรา...แต่เรานั้นไม่ค่อยเสกสรรจิตของตัวเองให้เป็นพุทธะขึ้นมา เราไม่ได้เข้าไปหาท่าน มีแต่ออกไปหาข้างนอก...แต่แท้จริงนั้นพุทธะคือพระพุทธเจ้าองค์นี้ประจำกับพวกเราทุกท่าน

                                                                                        หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

อย่าไประแวงคนอื่น มากกว่าระแวงตนเองอย่าไประแวงคนอื่น มากกว่าระแวงตนเอง
คนอื่นไม่เป็นพิษเป็นภัย มากเท่าใจของเราเอง

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

เวลาที่ปฏิบัติธรรม คือเวลาที่เรารู้สึกตัวที่ ที่ ดีที่สุด ในการปฏิบัติธรรม
คือที่ ที่ เ ร า รู้ สึ ก ตั ว...
ที่ ที่ ปฏิบัติธรรม
คือที่ ที่ มี ค ว า ม รู้ สึ ก ตั ว...
เวลาที่ปฏิบัติธรรมได้ดีที่สุด...
คือเวลาที่ เ ร า รู้ สึ ก ตั ว...
เวลาที่ปฏิบัติธรรม
คือเวลาที่ เ ร า รู้ สึ ก ตั ว...

ท่านเขมานันทะ

การพึ่งในพระพุทธปัญญา คือการมีที่พึ่งอันปลอดภัย          การพึ่งในพระพุทธองค์ พึ่งในพระพุทธปัญญา คือการมีที่พึ่งอันปลอดภัย  เมื่อเรามีปัญญา เราประพฤติปฏิบัติ และมีความเป็นอยู่อย่างฉลาด เราก็ปลอดภัยอย่างแท้จริง ...ปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ารู้เรื่องโลก...หมายถึงรู้จักธรรมชาติของสภาวะต่างๆ ตามที่เราได้พบเอง  ไม่ใช่ไปติดอยู่กับสิ่งปรุงแต่งตามนิสัยเดิมของเรา  ใช้ ‘พุทโธ’ พิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเหล่านั้น  ความรู้ถึงความไม่เที่ยงหรืออนิจจังนี้แหละที่เราเรียกว่า ‘พุทธ’ และนี้แหละคือที่พึ่ง 

                                                                                                 พระอาจารย์สุเมโธ

ตั้งสติให้มั่น จะพาเราไปได้ถึงที่สุด          ...ตั้งสติให้มั่น ตั้งสติอยู่ในสมาธิ อยู่ในองค์ธรรม อยู่ในกระแสธรรม ไม่ว่าตามองเห็นข้างนอกก็ตาม แต่ความรู้สึกก็ยังอยู่ในธรรม หูของเราได้ยินสิ่งที่ดีไม่ดีก็แล้วแต่ แต่ความรู้สึกของเรายังแน่วแน่อยู่ในธรรม ไม่วอกแวกไปตามกระแสที่กระทบกระทั่งเลย ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะพาเราไปได้ถึงที่สุด...

                                                                                              หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

สมถะ คือตัวสติ วิปัสสนา คือตัวปัญญา
...สมถะ คือตัวสติ วิปัสสนา คือตัวปัญญา 
มันอันเดียวกันนี่แหละ เรียกชื่อต่างกัน
สมมุติ สติ เปรียบเหมือนไฟ 
แต่ปัญญา ก็คือแสงสว่างของไฟต่างหาก 
ถ้าไฟมีกำลังมาก แสงสว่างก็มาก ...
ถ้าสติมันดี ปัญญามันก็ดี 
เราจะเรียกว่าแสงสว่างเป็นไฟก็ไม่ได้ 
เรียกไฟเป็นแสงสว่างก็ไม่ได้ 
ไฟต่างหาก แสงสว่างต่างหาก 
แต่ก็อันเดียวกัน หยั่งลงที่เดียว 
รู้เรื่องกัน ไม่สงสัยเลย..

หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ

ความรู้สึกนึกคิดย่อมดับเองตามธรรมชาติความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย 
หากเราไม่ไปยุ่งกับมัน
ไม่ว่าหลงตามหรือผลักไส 
มันย่อมดับไปเอง
ตามธรรมชาติของมัน
แต่หากมันรบกวนเรา 
สิ่งที่ควรทำคือ 
รู้ หรือดูมันเฉยๆ
เหมือนดูสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เรา

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มันหนักเพราะเรากำเอาไว้          ...ที่มันหนักเพราะเรากำเอาไว้...ไอ้นี่ก็ของข้า ไอ้นั่นก็ของข้า เจ้าด่าแม่ข้า เจ้าว่าพ่อข้า เจ้าดูถูกข้า มีแต่ข้าๆ  ความจริงข้าๆ นี่มันไม่ได้ฆ่าใคร ฆ่าเราเอง  ดังนั้น เราต้องมากำจัดความถือตัวถือตนของเราออกไป...

                                                                                                หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ให้ละสมุทัย ไม่ใช่ทุกข์"ทุกข์" นั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่า 
ไม่ใช่ละ ละไม่ได้
ในเมื่อขันธ์ ๕ มีอยู่ตราบใด ทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้น
ที่ทรงสอนให้ละนั้นคือ "สมุทัย"
คือเหตุให้เกิดทุกข์ต่างหาก

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

การลุถึงวิมุติ...
การลุถึงวิมุติ คือ
การลุถึงสมาธิฝ่ายปรัชญา
โดยความไม่ต้องคิด 
รู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 
ไม่ต้องมีอะไรห่อหุ้มพัวพัน

ท่านเว่ยหล่าง

ทำความรู้สึกในตัวของเราให้มาก ...          พระพุทธเจ้าท่านสอนเน้นบอกท่านทั้งหลายให้ “น้อมเข้ามาดู”  ถ้าเราอยากตรัสรู้เหมือนท่าน ให้เราพยายามน้อมเข้ามาดูที่ตัวเรา มาทำความรู้สึกในตัวของเราให้มาก ...

                                                                                                      หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ลมหายใจลมหายใจ

ความโง่อย่างมหันต์
คือการปล่อยลมปราณ
ทิ้งไปเปล่าๆ ฟรีๆ
สิ่งประเสริฐมหาศาล
คือลมปราณของเรา
หายใจออกหายใจเข้า
มีสติเฝ้ารู้เรื่อยไป

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

กิเลสไม่ต้องตัด เพราะดูแต่จิตอย่างเดียว


          บางคนมัวแต่ตัดกิเลส จิตไม่เคยสงบเลย ฉันต้องตัดกิเลสโน้น กิเลสนี้...แต่ถ้าอาตมาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อาตมาว่าโยมอาจจะไม่เคยได้ฟังก็ได้...กิเลสไม่ต้องตัด เพราะดูแต่จิตอย่างเดียว มันไปจากไหน มันมาจากจิตตัวเดียวนี่แหละ เหมือนไฟฟ้าประเทศไทยเรา มีกองบัญชาการอยู่ตรงไหน เรารู้สวิทช์มันอยู่ตรงนี้ เราก็ดูสวิทช์มัน กดสวิทช์มันก็ดับหมดทั้งประเทศ...

                                                                                                  หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ถ้าถือว่าตนเป็นที่รัก...ถ้าถือว่าตนเป็นที่รัก 
ก็ควรรักษาตนให้ดี
เมื่อรักษาตนภายใน
คือใจได้แล้ว
ส่วนกาย วาจา 
ก็เป็นอันว่าได้รักษาด้วย

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

แก่นของภาวนา คือไม่เข้าไปในอำนาจความคิดแก่นของการภาวนา
อยู่ที่การไม่เข้าไปในอำนาจของความคิด 
ดังนั้นการปฏิบัติของเรา
คือการเร้าความรู้สึกตัวเพื่อเห็นความคิด 

ท่านเขมานันทะ

สมาธิเป็นพื้นฐานของชีวิต          สมาธิเป็นพื้นฐานของชีวิต...เราใช้ชีวิตแบบ นั่ง ยืน เดิน นอน แต่สมาธิจิตของเราต้องมีความสงบตั้งมั่น พอเกิดอะไรขึ้น สติระลึกได้ เราใช้สติ ไม่ใช้อารมณ์ ใช้เหตุผล ใช้ปัญญา อย่าเอาโลภ โกรธ หลงมาแสดงตัวตนให้มันมากมาย จนเป็นปีศาจในเวลานั้นโดยเราไม่รู้ตัว

                                                                                           พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

ให้มีสติกำกับฐานจิต


ถ้าจิตเราละเอียดลงไป 
ก็ให้มีสติระลึกรู้ตามลงไปว่า 
มันไปถึงไหน
แต่ถ้าจิตหยุดนิ่งในฐานจิตแล้ว 
ก็ให้มีสติกำกับฐานจิตนั้น
อย่าส่งจิตออกนอก 
ให้มีสติกำกับอยู่กับฐานจิต จนจิตละเอียดเข้าไป ๆ อีก
ก็ให้มีสติระลึกรู้ตามอีกนะ อย่าเผลอ

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

โกรธคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตัวเองโกรธคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง
เมตตาคนอื่น เหมือนสร้างบ้านให้ตัวเอง

หลวงปู่จันทร์ กุสโล

ราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้า...
ราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้า 
โทสะมีโทษมากแต่คลายเร็ว 
โมหะมีโทษมากด้วย 
และคลายช้าด้วย


ติตถิยสูตร ๒๐/๒๒๖

ที่พึ่งในพระพุทธศาสนาคือ พระธรรมคำสอน          พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งเถิด อย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่ง เพราะผู้อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งย่อมมีความทุกข์” ที่พึ่งในพระพุทธศาสนาคือ พระธรรมคำสอน คือการปฏิบัติธรรมนี้เอง การปฏิบัติธรรมท่านจะได้มีที่พึ่ง ตนเป็นที่พึ่งของตนได้แน่นอน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พระพุทธเจ้าเองสูงสุดแล้วก็ยังต้องเคารพพระธรรม...

                                                                                                หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ถวายทานอย่างแท้จริง ใจต้องละวาง          การให้ทาน ถวายทาน เมื่อเราให้แล้ว ถวายแล้ว ทำด้วยดีและถูกต้องแล้ว แต่หากยังคิดว่าทานนั้นเราเป็นผู้ให้ หรือทานนั้นเป็นของเรา หรือชื่อเราจะปรากฏเพราะทานนั้น ยังคงเป็นการให้ แต่ว่าใจยังยึดไว้อยู่ เหมือนปล่อยวัวแต่ผูกเชือก

          แต่หากเมื่อให้แล้ว ละแล้ว สละแล้ว ปล่อยวางแล้ว ไม่มีเรา ของเรา หรือความหวังอามิสจากการให้นั้นแล้ว ย่อมเป็นใจที่สละ ละ วาง และเต็มเปี่ยมบริบูรณ์กับคำว่าให้ทาน ถวายทานอย่างแท้จริง เหมือนวัวที่ปล่อยเป็นอิสระ ฉันนั้น...

                                                                                                              หลวงปู่ศรี มหาวีโร

รู้สึกตัว จิตใจจะเป็นอิสระ...ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาได้ 
จิตใจจะเป็นอิสระ 
ว่างจากสิ่งรบกวนได้เรื่อยๆ 
แม้จะมีเครื่องกระทบ ก็ไม่เอาใจใส่ 
คงเฉยและปล่อยวางออกไปได้ 
ในที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ 

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ความรู้จักพอความรู้จักพอ 
เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ

พุทธวจน

อธิษฐานคู่กันทุกชาติมิใช่สัมมาทิฏฐิคนเราในยามที่รักกันมาก ก็มักพากันไปทำบุญอธิษฐาน
ขอให้ได้อยู่ร่วมคู่กันไปทุกภพทุกชาติ 
ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว เป็นการอธิษฐานที่มิได้อยู่บนสัมมาทิฏฐิ 
เป็นการไม่ยอมรับความจริงของความไม่เที่ยง 
และไม่เป็นไปเพื่อการจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่น

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

อริยมรรคสมังคีคำพูดที่เรียกว่า อริยมรรคสมังคี เป็นคำพูดเรียกชื่อแห่งภูมิจิต
ที่นักปฏิบัติได้นั่งสมาธิรวมจิตลงถึงความเป็นหนึ่งแล้ว 
และในที่ประชุมแห่งอริยมรรคสมังคีนั้น 
เป็นที่ประชุมพร้อมแห่งองค์อริยมรรคทั้ง ๘ ประการ 
ประชุมพร้อมอยู่เองด้วย 
อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการก็ประชุมพร้อมอยู่เองด้วย 
ตลอดพระธรรมวินัยทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
ก็ประชุมพร้อมอยู่เองในขณะจิตอันเดียวกันนั้นด้วย 

หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

สิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการก็ไม่มีจริงในโลก         ...ความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุด และสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการก็ไม่มีจริงในโลก เช่น ต้องการให้สิ่งที่ตนรักพอใจดำรงอยู่เช่นนั้นตลอดไป ไม่ต้องการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักพอใจ ความต้องการเช่นนี้ไม่มีอยู่จริง เพราะทุกๆ สิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะร่างกายของเรา เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแก่ ความเจ็บ และความตาย จิตใจของคนอันสะท้อนออกมาเป็นนิสัยใจคอและพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไปตามกิเลสตัณหาที่คอยบงการ จะยึดถือว่าต้องเหมือนเดิมไม่ได้เลย ส่วนวัตถุสิ่งของที่ตนครอบครองอยู่ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเก่า ความชำรุดทรุดโทรม ที่สุดก็ต้องพังลงไปเป็นธรรมดา ชีวิตของปุถุชนจึงมาด้วยความทุกข์...

                                                                                        พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

การดูจิตช่วยตัดรอนกำลังผัสสะ        ถ้ามีการ หยุดดู หยุดรู้จิตใจ ของตนอยู่เนืองนิจแล้ว มันจะเป็นการตัดรอนทอนกำลังทางผัสสะได้มากมายเหลือประมาณ เพราะมันกระทบทีไร ก็ตามเห็นความดับของมัน ทุกสิ่งมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป อย่างนี้ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่มีอะไรให้น่าเอาน่าเป็นแต่ประการใดเลย

                                                                                                    ท่าน ก.เขาสวนหลวง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่กับใจที่สงบ          พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้น ท่านไม่เลือกใคร ไม่เลือกเด็ก เลือกหนุ่มเลือกสาว เลือกเฒ่าเลือกแก่ เลือกหญิง เลือกชาย ท่านยอมรับเป็นที่พึ่งของหัวใจแห่งสัตว์โลกทั้งหลายได้ทั้งนั้น ขอให้หัวใจนั้นมีความสงบเท่านั้น ... วิสัยของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มีแต่ความสงบ ถ้าจิตเรามีความสงบ ไม่ต้องเรียกร้องและไม่ต้องไปขอพรว่าให้ท่านมาเป็นที่พึ่ง เมื่อท่านอยู่แล้ว และเราก็อยู่กับท่านแล้ว จะไปขอร้องอะไรที่ไหน เมื่อท่านมาอยู่กับเรา เราก็มีความสุข ใจเราอยู่ตรงไหน ความสุขก็อยู่ตรงนั้น ใจเราอยู่ที่ไหน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็อยู่ที่นั้น

                                                                                                 หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

อย่ามองอะไรแค่ “ชอบ”กับ”ชัง”อย่ามองอะไรแค่ “ชอบ”กับ”ชัง” 
ให้มองว่าเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ความโกรธเป็นเหตุให้กำลังออกไปจากตัวมาก          ความโกรธเป็นเหตุให้กำลังออกไปจากตัวมาก เหตุนี้คนกำลังโกรธจึงมีกำลังเรี่ยวแรงมาก แต่เมื่อหายโกรธแล้ว มักอ่อนเปียก ถึงกับเป็นลมก็มี เพราะกำลังได้ออกไปจากตัวมากในขณะที่โกรธ การข่มความโกรธไว้ได้ จึงเป็นการเก็บสงวนกำลังจิตตานุภาพไว้ในตัวเรา

                                                                                        ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต

วิชาทางโลกเหมือนมดไต่กระด้งวิชาทางโลกเหมือนมดไต่กระด้ง 
มดไต่ขอบกะละมัง
ว่าตนเดินไปไกลแสนไกล 
แต่ที่แท้วนในโลกวัฏสงสาร 
เวียนว่ายในโลกวัฏสงสารไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ 
แต่ธรรมของพระพุทธเจ้า
ตัดลัดออกจากขอบกระด้ง ขอบกะละมัง เดินเข้าสู่นิพพาน

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

ยึดถือความไม่เที่ยงจะได้อะไรยึดถือความไม่เที่ยงจะได้อะไร
เหมือนดักลมด้วยตาข่าย 
จะได้อะไรติดขึ้นมา

หลวงปู่เจริญ ราหุโล

เรามีหน้าที่รู้เท่านั้นแหละ...
ขอให้เราทั้งหลาย พยายามปฏิบัติดูจิตใจของเรา 
โดยเฉพาะเจาะจงในปัจจุบัน อย่าให้เผลอตัว 
สังเกตดูอยู่นั้นแหละ จิตสบายก็ให้รู้ว่าสบาย 
จิตไม่สบาย เราก็ไม่ต้องเดือดร้อน กับเรื่องไม่สบาย 
ก็เป็นเรื่องของเวทนา เรื่องผู้รู้ เรามีหน้าที่รู้เท่านั้นแหละ...
ขอให้รู้ต่อเนื่องกันไป อย่าเผลอไปตามอาการสบาย
หรือไม่สบาย อย่าเผลอไปตามอาการสงบ หรือไม่สงบ 
อันนั้นเป็นเรื่องของสังขาร มันแต่งมันเอง ...


หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

สติตั้งลงจุดไหน จิตเราก็อยู่จุดนั้นถ้าหากเราอยากรู้ว่าจิตใจของเราอยู่ที่ใด ก็เอาสติไปไว้ที่นั้น
ที่ครูบาอาจารย์บอกให้กำหนดอานาปานสตินั้น
คือให้กำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
ที่พุทโธ ยุบหนอพองหนอ ธัมโมสังโฆนั้น
อรรถกถาจารย์ท่านกำหนดมาตามจริตคน มีประโยชน์ทั้งนั้น
พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้าม จุดสำคัญคือฝึกสติให้อยู่ในกาย
เอาลมหายใจเป็นธาตุ เพราะลมหายใจก็เป็นธาตุอันหนึ่ง
เอาสติตั้งลงจุดไหน จิตเราก็อยู่จุดนั้น

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

ลมหายใจก็เหมือนป้ายบอกทางลมหายใจก็เหมือนป้ายบอกทาง ถ้ากลัวหลงทางก็ดูลมหายใจ
ครั้นพอจำทางได้ ป้ายบอกทางก็หมดความหมาย...

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

หนทางสู่ความสิ้นสุดทุกข์เป็นหนทางที่ง่ายหนทางไปสู่ความสิ้นสุดของทุกข์นี้ เป็นหนทางที่ง่าย 
เหตุที่ยาก เพราะเราไม่รู้มันอย่างแท้จริง เราจึงมีแต่ความลังเล และสงสัย

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ต้องมีความตั้งใจในการสังเกตดู
ในการสังเกตดูเฉยๆนั้น 
ท่านต้องมีความตั้งใจ
พากเพียรที่จะเฝ้าสังเกตด้วย 
มิฉะนั้นจิตของท่านก็จะล่องลอยไปเรื่อย 
โดยคิดว่า "นี่แหละดูเฉยๆ" ...
แล้วท่านจะได้รับประโยชน์อย่างไรกัน
ดังนั้น ความตั้งใจพากเพียร
ที่จะมีสติตื่นตัวอยู่เสมอ 
จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการวิปัสสนา


ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

รู้....ความรู้สึก เห็น....ความรู้สึก จึงสงบ
รู้....ความรู้สึก เห็น....ความรู้สึก 
ไม่ต้องมีวิพากษ์วิจารณ์ หรือ จินตนาการอะไร...
ดูอะไรๆ ก็ดูเฉยๆ เป็นสักว่า สักว่า
ความรู้สึกจะไม่ถูกปรุงแต่ง
ความรู้สึกอย่างนี้ จึงเรียกว่า สงบ...
ไม่ต้องทําอะไร ไม่ต้องไปละอะไร
รู้อย่างนี้ มันละหมดเลย
มันวาง มันเบา ไม่ไปยึดติดกับอะไร...


หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ

ความรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งของตน...ความรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งแห่งตน...

          พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราสอนเฉพาะคนที่รู้สึกตัวได้ ความรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งของตน แต่คนทั่วไปจะไม่เชื่อในความจริงข้อนี้  จนกว่าเขาจะทดลองโดยการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเมื่อเขาเจอความทุกข์

                                                                    ท่านเขมานันทะ
                                                                  (อ.โกวิท อเนกชัย)

อย่าไปถือมั่นยึดมั่น มันก็จะไม่ตาย
อย่าไปถือมั่นยึดมั่น มันก็จะไม่ตาย 
ถ้าทำอย่างนั้นน่ะ จึงจะหมดตายได้

หลวงปู่คำพอง ติสโส

ติดในรูป มีแต่ภพชาติทำไมเราไปติดอยู่ในรูปที่ไม่มั่นคงอย่างนั้น 
รูปสวย รูปขี้เหร่ อัปลักษณ์อย่างไร 
มันก็ไม่อยู่กับเราตลอดไป 
เราไปติดมันทำไม 
มันไม่ได้ให้อะไรเลย 
ถ้าติดในรูปมันก็หยิบยื่น
แต่ภพแต่ชาติให้เราเท่านั้นเอง

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

จิตไม่เอนเอียงคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาความพอใจกับความไม่พอใจ  
ยังเป็นอิฏฐารมณ์ ยังเป็นอนิฏฐารมณ์อยู่ 
กามสุขัลลิกานุโยค ก็คือเป็นฝ่ายอิฏฐารมณ์ 
อัตตกิลมถานุโยค ก็คือเป็นฝ่ายอนิฏฐารมณ์ 
ผู้ที่บังคับจิตไม่ให้เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งได้ 
ชื่อว่าดำเนินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

พระอาจารย์วัน อุตตโม

บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด...
บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด ก็คือ 
บุคคลที่ไม่ยินดียินร้ายไปตามโลก


พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

หายใจอย่างมีสติ ดับทุกข์ได้
หากเราเข้าใจความทุกข์อย่างลึกซึ้ง
เราจะพบว่า แค่เพียงการหายใจอย่างมีสติ 
ก็เพียงพอแล้ว ที่จะดับทุกข์และทำให้เรามีความสุขได้

ท่านติช นัท ฮันห์

สติเปรียบดังเขื่อนกั้นอารมณ์สติเปรียบดังเขื่อนกั้นอารมณ์
สติคุมแล้ว อารมณ์จะเข้าไม่ถึงเลย

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

การทำตนให้เป็นพระอริยะประเสริฐสุดการได้เห็นพระอริยะก็ดี การเข้าหาพระอริยะก็ดี
ยังไม่ประเสริฐ เท่ากับการทำตนให้เป็นพระอริยะ 

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล

วิปัสสนาต้องเห็นตามความเป็นจริง          วิปัสสนาต้องเห็นตามความเป็นจริง มันไม่ต้องไปสร้าง ไม่ต้องไปทำ ใช้ดูเอา มีอะไรเกิดขึ้นก็ดูให้รู้ว่า อ้อ เป็นอย่างนี้เอง เฉยๆ ไม่ยินดียินร้าย หรือบางที อ้าว เผลอไปคิดปรุง จนเกิดลาภะ โทสะขึ้นมา เราก็เห็นว่า จิตมีความผิดปกติแล้วนะ เราก็ดูเฉยๆ ให้รู้ว่า อ้อ นี่ทุกข์ ทีหลังเราก็คอยระวังไว้ ไม่ให้เผลอคิดปรุงอีก

                                                                                           หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ