ภาวนาถึงระดับใด ก็ต้องมี "รู้"จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทุกครั้งที่ดูจิตจะเกิดญาณทุกครั้งที่เรามีการย้อนกลับมาดูจิตใจ 
จะเกิด “ญาณ” หรือ “ปัญญา” ซึ่งจะมีการหยั่งรากลึก
ลงไปทีละน้อยๆ ในทุกขณะ ที่เกิด ‘สติ’
ฝึกบ่อยๆ จะทําให้การรู้ การเห็น 
การได้ยิน ได้สัมผัส นั้นไม่เหมือนเดิม 
การติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆ จะค่อยๆ สั้นลง 
จะไม่จมอยู่ในความคิดยาวนานเหมือนก่อน 
หากรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ 
ก็แสดงว่าการรู้เห็นวงจรปฏิจสมุปบาทนั้น ได้เริ่มขึ้นแล้ว

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา