ถึงทุกข์กาย ก็ไม่ทุกข์ใจได้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

แนวทางเห็นธรรมคือ การทำให้จิตไม่ยินดียินร้าย
แนวทางที่จะรู้ธรรม เห็นธรรมก็คือ
การทำให้จิตไม่ยินดียินร้าย
ดูจิตของเราไม่ให้ยินดี ยินร้ายอยู่เสมอ
กำลังของสติก็จะมากขึ้น 
ปัญญาก็จะมากขึ้น ศีลก็จะมากขึ้น
ทั้ง “ศีล สมาธิ ปัญญา”


พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา