ให้พิจารณาละอารมณ์เสมอ


          การที่ภาวนาจิตใจให้มันสงบลงไปได้ ก็เพราะมันเตือนใจของตนให้ละเรื่องภายนอกอยู่เสมอ ในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนา ก็ต้องเตือนใจให้ละอารมณ์ที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มันกระทบมาเวลาใด เราก็พิจารณากำหนดละมันในเวลานั้นไปเรื่อยๆ ให้จิตนี้เป็นปกติอยู่เสมอ 

                                                                                        หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

อัปปิจฉตา เป็นผู้มักน้อยอัปปิจฉตา เป็นผู้มักน้อย 
การมักน้อยที่พระพุทธเจ้าสอนนั้น
ไม่ใช่มักน้อยอะไร 
มักน้อยในอารมณ์สัญญา
มักน้อยในกิเลสตัณหา 
มักน้อยในสังขารการปรุงคิด 

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

ถึงความเห็นของเราจะถูก...ถึงความเห็นของเราจะถูก แต่ถ้าเรายึดเข้าไว้มันก็ผิด 

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก