ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ มันก็วางเอง


การปฏิบัติในทางพุทธศาสนาคือ 
จะเริ่มทิ้ง  ยิ่งรู้ยิ่งทิ้ง...  
ถ้ายิ่งปฏิบัติแล้ว
มัน "แบกรู้"  มากขึ้น  คือสวนทาง...
ถ้ามันรู้ มันต้องวางเป็น...  
รู้ตามความจริงแล้ววาง  
เพราะเมื่อรู้แล้วมันก็หนีไม่พ้นพระไตรลักษณ์  
จิตมันก็วาง  
ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ มันก็วางเอง

พระอาจารย์ครรชิต   อกิญจโน

Image by Josch13 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา