ความสุขกับความจริงอยู่ด้วยกัน


พระพุทธเจ้าท่านว่า
ความสุขกับความจริงอยู่ด้วยกัน
นี่คือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ต้องการความสุขต้องหาความจริง
ความสุขที่ไม่รับรู้ต่อความจริง
หลับหูหลับตาต่อความจริง 
เก็บกดความจริงบางประการ 
เป็นความสุขที่เราไว้ใจไม่ได้
เพราะฉะนั้นจะมองหาความสุข 
ไม่ใช่หาความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แต่หาความจริง อยู่กับความจริง
ความสุขมันก็เกิดขึ้นเอง

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
กิเลสละไม่ได้พูดถึงว่า ละ
ละนี่มันเป็นโวหาร คือการเทศนาเท่านั้น 
แต่แท้ที่จริงกิเลสอยู่ในจิตในใจนี่ 
เราจะไปตั้งใจละเอา ละเอา 
เหมือนอาบน้ำฟอกสบู่ให้มันสะอาดอย่างนั้นไม่ได้ 
เราต้องบำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา 
ให้มันรวมลงสู่จุด คือ สติวินโย 
สติเป็นผู้นำตลอดเวลา 
กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นมันจึงจะหมดไปได้
ความต้องการ ความปรารถนามันก็ยังมีอยู่ 
แต่อาการของกิเลส โลภ โกรธ หลง อย่างไม่มีขอบเขต 
มันก็จะค่อยเบาลงไป หายไป ในที่สุดมันก็หมดไปเอง

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา