ธรรมะมุ่งมั่นในการสลัดคืน


ธรรมะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่
กิเลสยินดีพอใจในสิ่งที่คนอื่นมีอยู่
ธรรมะสนใจในการสร้างเหตุ
กิเลสสนใจในการเสวยผล
ธรรมะมุ่งมั่นในการสลัดคืน
กิเลสมุ่งมั่นในการเกาะยึด
ธรรมะกำหนดหยั่งรู้ความจริง
กิเลสเพลิดเพลินเหม่อลอยอยู่กับมายาภาพ
ชีวิตคนเราจะเจริญได้ดี หรือเสื่อมตกอับ
ขึ้นอยู่กับว่า ปล่อยให้ธรรมะหรือกิเลส
ยึดครองเป็นเจ้าหัวใจ

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Photo by eberhard grossgasteiger on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ชีวิตของเราหามีความสำคัญ


คนส่วนมากให้ความสำคัญแก่ชีวิตตนเกินไป
แต่ความเป็นจริงแล้ว
ในความรู้สึกของคนอื่นทั่ว ๆ ไป 
ชีวิตของเราหามีความสำคัญแต่ประการใดไม่
มีความหมายเพียงธุลี
ก้อนเล็ก ๆ ก้อนหนึ่งในอากาศ
เมื่อคำนึงถึงจำนวนพลโลกทั้งหมด
อันดิ้นรนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ยากนี้ 
ต่างคนต่างกระเสือกกระสน
เพื่อความอยู่รอด 
และเพื่อความสุขอันยิ่งขึ้นไป
.
การที่คนเรามิเฉลียวใจว่า 
ชีวิตคือละครนั้นเอง 
ทำให้มีความยึดมั่นถือมั่นมาก
เห็นตนสำคัญเกินกว่าที่เป็นจริง 
สิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ 
ความหนักอกหนักใจต่างๆ มากมาย
.
เขานึกว่าตัวเขาเป็นจุดศูนย์กลาง
แห่งความสนใจของคนทั้งหลาย 
ความเคลื่อนไหวของเขา
เป็นเสมือนอาการไหวแห่งแผ่นดิน
.
แต่ความจริงแล้ว 
แม้ความเป็นความตายของประธานาธิบดี
ผู้เป็นเหมือนจักรพรรดิของโลก
ก็มิได้มีใครสนใจเกินกว่า ๗ วัน
และเขามิได้สนใจมากไปกว่า
การนัดพบคนรักของเขา
ในหนึ่งชั่วโมงข้างหนึ่ง หรือในวันพรุ่งนี้
-------------------
#ทางชีวิต
อาจารย์วศิน อินทสระ
Cr.Achara Klinsuwan
Photo by mostafa meraji on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา