ผู้ใดทำจิตให้ว่างเปล่า สละวางผู้ใดทำจิตให้ว่างเปล่า สละวาง 
ไม่เกาะ ไม่ถือนั่น ถือนี่ ไม่ถือดี ไม่ถือชั่ว 
ไม่ถือเรา ไม่ถือเขา ฯลฯ
เมื่อไม่เกาะไม่ถือ ก็ย่อมไม่เป็นนั่น ไม่เป็นนี่
เมื่อไม่เป็นนั่น ไม่เป็นนี่ ก็เป็นธรรม 
และไม่มีอะไรมาตกแต่ง
ก็บริสุทธิ์.....

หลวงปู่ดาบส สุมโน

เมื่อจิตใจรวมลงได้ ให้กำหนดนิ่งเฉยเมื่อจิตใจรวมลงได้ละเอียดเป็นหนึ่ง  
ถึงแม้ว่า  จะมีสัญญาอยู่บ้างก็ตาม  
ให้เรากำหนดนิ่งเฉย
คำว่า “นิ่งเฉย”นี้  เปรียบเหมือนกับนายพรานดักเนื้อ  
เขาจะนั่งอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว 
แต่ตาของเขาจะมองดูสัตว์ต่างๆ ที่จะดักฉันใด  
การตั้งสติกำหนดจิต ก็ฉันนั้น

 หลวงปู่คำดี ปภาโส

การดับทุกข์คือรู้เท่าทันทุกข์การปฏิบัติการพิจารณาธรรมะ ให้เห็นเป็นปัจจุบันธรรม
อย่าส่งจิตถึงอดีต อนาคต จะเป็นความกังวลฟุ้งซ่านไป
เพราะว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
ออกมาจากจิตคือ พระทัยที่บริสุทธิ์นั้น
การดับทุกข์ คือ การรู้เท่าทันทุกข์ ไม่ยินดียินร้าย ...

การพิจารณากายให้รู้เท่าทันทุกข์
ให้รู้เท่าทันความเป็นจริง
เวลาพิจารณาอย่าใส่สิ่งที่ไม่มีเข้ามา 
และอย่านำสิ่งที่มีอยู่ออกหรือตัดออก
อันนี้จะเป็นความไม่ละเอียดในการพิจารณา

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

ยังไม่บรรลุธรรม ไม่ปลอดภัยจากอบายภูมิ          คนเรานั้น หากยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นปุถุชนสู่พระโสดาบัน ท่านว่ายังไม่ปลอดภัยจากการตกไปสู่อบายภูมิ และการตกอบายภูมิ ครูบาอาจารย์สอนว่า อาจใช้เวลานานแสนนาน กว่าจะได้คิวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง เพราะฉะนั้น พึงอย่าประมาทในการทำความดี..

                                                                                                 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี