การออกจากทุกข์ทางจิตใจ เป็นกระบวนการที่ง่าย
กระบวนการออกจากทุกข์ทางจิตใจ มันจะเป็นกระบวนการที่ง่าย
ด้วยการเอาจิตนั้นออกจากการปรุงแต่ง ออกจากวังวน
ออกจากความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้น กลับมาให้เป็นปกติ
แต่วิธีการที่ทำให้มันกลับมาเป็นปกติได้ มันต้องมีที่อยู่ ที่หมายให้เขา
ไม่ใช่ดึงออกมาแบบปล่อยให้มันลอยๆ

ทำไง พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราตั้งอารมณ์กรรมฐาน
ตัวอารมณ์กรรมฐานที่ทำให้จิตตั้งมั่นได้เร็วที่สุด
ก็คือการเคลื่อนไหวของกาย เรียกว่า กายานุปัสนาสติปัฏฐาน...

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

***เชิญเยี่ยมชม บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานศาสนา***

เมื่อจะ “ไป” ต้องหยุด
เมื่อจะ “ไป” ต้องหยุด นี่ก็แปลก 
ทางโลกเขาไป ต้องเร็วเข้า ขึ้นเรือบิน เรือยนต์ รถยนต์ไป
จึงจะเร็ว จึงจะถึง แต่ทางธรรมไม่เป็นเช่นนั้น 
เมื่อจะ “ไป” ต้องหยุด ถ้าหยุด จึงจะเร็ว จึงจะถึง 
นั่น แปลกอย่างนี้ ต้องเอาใจหยุด จึงจะเร็ว จึงจะถึง 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

การรักษาความเป็นปกติของจิต ของกายใจคือ “การปฏิบัติธรรม”
หลวงพ่อชากล่าวไว้ว่า...
ถ้าเรามีสติอยู่ มีสัมปชัญญะ มีความรู้ตัวอยู่เสมอแล้ว 
นั่นคือ เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา
ยามใดที่รู้สึกตัวอยู่เสมอ ยามนั้นท่านอยู่กับปัจจุบัน 
เมื่อเรารู้สึกตัว จิตใจเราปกติ ...
กายวาจาก็ปกติ ศีลก็สมบูรณ์
เมื่อจิตใจเราปกติ เกิดเป็นสัมมาสมาธิ เป็นปัญญาได้ 
การรักษาความเป็นปกติของจิต ของกายใจนั้น 
คือ “การปฏิบัติธรรม”


อ.กำพล ทองบุญนุ่ม