ธรรมและกิเลส ไม่ได้มาในตำรา          เรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องกิเลส ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มาในตำรานะ คำว่า “ตำรา” มีแต่ชื่อของกิเลส มีแต่ชื่อของธรรมะ มีแต่ชื่อของบาป ของบุญ ของนรก ของสวรรค์ ตัวเหตุตัวการที่จะไปนรก ไปสวรรค์ ไปนิพพาน เป็นบาปเป็นบุญจริงๆ คือ “ตัวใจ” เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วต้องเป็นเรื่องของใจล้วนๆ

                                                                                         หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ใครว่าเงินและงานบันดาลสุขใครว่าเงินและงานบันดาลสุข, 
คงเห็นทุกข์เพียงผิวเผินจึงเพลินว่า, 
ทุกข์จริงแท้เกิดแต่ใจไร้ปัญญา, 
เห็นขันธ์ห้าเป็นตัวตนคนเลยทุกข์.
----------------------
หลวงตาสุริยา (ส.มหาปัญโญภิกขุ) วัดป่าโสมพนัส สกลนคร