ให้จิตเรียนรู้และเห็นโทษเอง


เมื่อมี...ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นในใจ
ไม่ต้องทำอะไร...แค่มีความรู้สึกตัวขึ้นมา
ไม่หลงจมไปใน ราคะ โทสะ โมหะ
สติ ปัญญา จะค่อยๆ เกิด
เมื่อเห็นความจริงว่า
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจย่อมดับไปเป็นธรรมดา
ให้จิตเรียนรู้และเห็นโทษเอง
ก็จะหลุดพ้นเอง

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราก็มักเจริญตัณหา


ความรู้ที่ถูกต้องคือ เป็นความรู้ที่ปล่อยวาง
ความรู้ที่รอดจากความยินดียินร้าย 
ความรู้ที่ไม่มีความยินดียินร้าย
ไม่มีความทะยานอยาก 
ปกติเมื่อเรารู้อะไร 
เราจะมีตัณหาเป็นแรงยุใช่ไหม
รู้แบบยึดมั่น อยากมากก็ยึดมั่นมาก 
ก็หนักอกหนักใจ ไม่สงบไม่เบา 
เพราะมีตัณหาเข้าไปด้วย
เราปฏิบัติมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่นิพพาน 
อันเป็นโลกกุตรธรรม
ซึ่งมีสภาพที่หลุดพ้น 
สิ้นอาลัยในตัณหา สำรอกกิเลส
แต่เราก็มักเจริญตัณหา 
จะเอาให้ได้ จะทำให้ได้ มันจึงสวนทาง

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Photo by Junior Moran on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา