อย่าให้มันหลอกเราได้


ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแต่จิตใจนี้เอง 
มันหลอกเราเจ้าของอยู่ตลอดเวลา 
จึงให้เฝ้าดูมัน 
อย่าให้มันหลอกเราได้ 
หากเราทันมัน 
มันก็เป็นมิตรเป็นหมู่อยู่กับเรา 
จะเกิดกิเลสหรือจะเกิดธรรม 
ใจนี้เป็นผู้ไว้ผู้วาง

แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

Image by ID 5933179 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ตาปัญญา


พระพุทธเจ้า 
ทรงมุ่งชี้ให้สาวก มี "ตาปัญญา"
สามารถคลายจากสิ่งที่มี 
กาย ใจ จิต นี้
แต่มนุษย์ในโลกนี้ รู้....เพื่อยึด!!!!
ถ้าคลาย "ตัวรู้" และ "ทุกสิ่งที่ไปรู้" ไม่ได้
ก็สู่วัฎฎะภพชาติต่อไปเรื่อยๆ ...

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา