"ผู้คิด" คิด แต่เราไม่ใช่ผู้คิด


"ผู้คิด" คิด แต่เราไม่ใช่ผู้คิด

การจะเข้าถึง "ปัญญา"
ไม่ได้อาศัยความคิด
และความคิดไม่มีวัน
ที่จะสามารถพาใคร
ไปสู่ปัญญาได้

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

Image by Martin_Melicherik from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาทานก็ถึงพระนิพพานได้


ทานก็ถึงพระนิพพานได้ 
ธรรมทาน อภัยทาน เรียกว่า “ทานภายใน”
ทานภายในไม่มีข้าศึกศัตรู 
ไม่มีกาลสมัย เป็นอกาลิโก เขาไม่สอนอย่างนี้
กลัวจะได้เร็ว มัวแต่สอนทานภายนอก 
ได้ก็ช้า มีอันตรายเพราะจะหลงลืม
จิตมีทาน ศีล ภาวนา ไปได้เร็ว 
แต่จะเอาแค่ทาน ศีล ภาวนา ภายนอก ไปไม่ได้เร็ว 
ทานภายในก็อภัยทานและธรรมทาน

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

Image by copperscaledragon from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การสละก็คือความมั่งมี


โลกภายนอกเปรียบเสมือนกระจกสะท้อน
เราส่งอะไรออกไปย่อมสะท้อนกลับ
ผู้มีปัญญาจึงไม่มีเราไม่มีเขา
ช่วยผู้อื่นเหมือนกับช่วยตัวเอง
เกื้อหนุนผู้อื่นเหมือนกับเกื้อหนุนตัวเอง
การให้ก็คือการได้
การสละก็คือความมั่งมี...
บัณฑิตผู้มีปัญญามากจะขวนขวายยิ่งในทานบารมี

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Image by LindenP from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


มันก็ไม่ต้องมีอะไร นี่แหละนิพพาน


พระนิพพานไม่ใช่ของยาก

พระนิพพานนั้น ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลย
อยู่ตรงปลายจมูกหรือริมฝีปากแค่นี้เอง
แต่เราก็คลำหากันไม่พบ... 
เมื่อเราหวังจะเอาความบริสุทธิ์กันจริงๆ แล้ว
ก็จงอย่าไปเอาอะไรอื่น 
ตั้งหน้าทำแต่ความเพียรไปท่าเดียว 
อะไรมันจะมาทางไหนก็ไม่เอาทั้งสิ้น 
สุขก็ไม่เอา ทุกข์ก็ไม่เอา 
ดีก็ไม่เอา ชั่วก็ไม่เอา 
ความได้ก็ไม่เอา ความดีก็ไม่เอา 
มรรคก็ไม่เอา ผลก็ไม่เอา 
นิพพานก็ไม่เอา ไม่เอาอะไรทั้งหมด
และเมื่อเราไม่เอาอะไรแล้ว 
มันจะมีอะไรเล่า 
มันก็ไม่ต้องมีอะไร นี่แหละนิพพาน

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

Image by fancycrave1 from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาทำอะไรก็ให้อยู่กับความรู้สึกตัว


ไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถไหน ให้จิตอยู่กับตัว
จะทำอะไรก็ให้อยู่กับความรู้สึกตัว
จะหลับตา ลืมตา ขยับตัว แลเหลียว เหยียด คู้ 
ให้มีความรู้สึกตัว ตัวนี้เป็นตัวยืนเลย
เห็นไหมในพระสูตร ท่านไม่ได้ชี้ ให้ยืดเยื้อ
กายสักแต่ว่ากาย .. ท่านแสดงให้จบเร็วที่สุด
ตาเห็นรูป ก็สักแต่ว่าเห็น  หูได้ยินเสียง ก็สักแต่ว่าได้ยิน
กายได้รับสัมผัส  มีความรู้สึกขึ้นในใจ ก็สักแต่ว่า ..
สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแค่นี้ แค่นี้จริงๆ ง่ายๆ !!!

พระอาจารย์ประทีป ธีรปัญโญ

Cr.Fb.Pakapol Pongsura

Image by ArtsyBee from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
จิตรู้ รู้แล้ววาง


สุขทุกข์ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
อารมณ์ใด ๆ ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
แล้วจิตจะเป็นอะไรไปมิได้
นอกจากรู้ รู้แล้ววาง 
แม้ผู้รู้ ตัวรู้ ก็จะต้องวาง 
หมดยึดถือใด ๆ คือหมดเหตุปัจจัย
เหตุในก็หมด เหตุนอกก็หมด
แล้วรู้ ก็มารู้ในเหตุทั้งสองเงื่อนนี้เอง

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

Image by StockSnap from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
บารมีคือกำลังในการสละออกจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หลงศรัทธาจิตดี


ปากบอกว่าศรัทธา "รู้"
แต่เอาเข้าจริง กลับเอาแต่จิตดี
อย่างนี้ไม่ได้ศรัทธารู้ แต่หลงศรัทธาจิตดี
จิตเป็นอย่างไร ก็รู้ไปอย่างนั้น
รู้ด้วยใจเป็นกลาง จึงจะเป็นธรรม

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by bettischmidt from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาถ้าถอน "ตัวเรา" ออกจาก "สมมติ"


ถอนไส้ตะเกียงออก 
แสงสว่างก็ดับหมด 
ถ้าถอน "ตัวเรา" ออกจาก "สมมติ" อันนั้นเสียแล้ว 
มันก็เหมือน ถอนไส้ตะเกียงออก 
แสงสว่างก็ดับหมด
เราถอน“ตัว” ออกมา 
สำคัญว่า “เป็นตัวเป็นตน” 
“เป็นเรา” “เป็นเขา” 
“กูดี” “กูชั่ว” “กูโง่” “กูฉลาด” 
ถอนมันทิ้งเสีย อย่าให้มีในที่นั้น
อาการต่างๆ ก็ดับไป เหมือนกันกับไส้ตะเกียง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by schuetz-mediendesign from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา"นิพพาน" หมายถึง จิตใจที่เป็นอุเบกขาเป็นปกติ


คำว่า "นิพพาน" หมายถึง จิตใจที่เป็นอุเบกขาเป็นปกติ
แต่ไม่ใช่จิตใจว่างๆ ไม่มีปัญญา ไม่ใช่อย่างนั้น
แต่ว่างอย่างมีปัญญาคือ
ว่างจากความไม่รู้ ใจมันรู้ตลอดเวลา
ความไม่รู้ไม่มี
จิตใจเป็นอุเบกขา คือวางเฉย
เมื่อมีอะไรมากระทบก็วางเฉยได้
เหมือนเอาก้อนหินปาใส่กระดาน
กระดานมันไม่รับ
เมื่อกระทบกัน มันกระเด็นออกทันที

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Image by Bru-nO from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติ


ปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติ
ทำอย่างไร ไม่ต้องทำ แต่ก็ทำ !! 
มันง่ายนิดเดียว ง่ายตรงที่เราไม่ต้องทำอะไรนี่แหละ
การปฏิบัติแบบ "เราจะทำให้ได้" 
นั่นคือ เราตั้งเจตนา - เราจะทำ
แต่การปฏิบัติแบบไม่ต้องทำ เราทำอย่างเดียว คือ รู้ !! 
รู้ตัวเดียวที่เราทำได้
รู้ในสิ่งที่มันทำและไม่ต้องแก้ไขอะไรๆ ที่มันกำลังทำอยู่
นี่คือ เรียนรู้อย่างเดียว ไม่ต้องจำด้วย ไม่ต้องท่อง
รู้ซื่อๆ เรียนรู้เหมือนคนโง่ไม่ต้องใช้ความคิดเลย ไม่ต้องจำ
แค่ดูเขาแสดง นี่คือปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติ

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by superemelka from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาอุเบกขาต่างจากความเฉยเมย


อุเบกขาต่างจากความเฉยเมย 
ตรงที่มีความตื่นรู้อยู่ตรงนั้น
ความเฉยเมยแบบไม่ยินดีไม่ยินร้าย 
จะเป็นการไม่ยอมรับ ไม่ยอมคิด ไม่อยากยุ่ง 
ซึ่งเป็นอาการของโมหะ 
ส่วนอาการอุเบกขาของจิต
ที่เจริญในธรรมคือ รู้เห็น เห็นชัด 
แต่จิตใจไม่หวั่นไหว 

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ผู้ไม่ประมาท อยู่ด้วยความว่าง


ผู้ไม่ประมาท อยู่ด้วยความว่าง
ย่อมปลอดภัย จากทุกข์ทั้งปวง 
ผู้ที่ทำจิตว่าง
ไฉนจะไม่เป็นทางพระอริยะเจ้า 
ไฉนเล่าจะไม่ประเสริฐวิเศษ 
ยิ่งกว่าบุญทั้งหลาย 
แม้ทำจิตให้ว่าง เพียงแค่ชั่วเวลาไก่กระพือปีก 
ผลานิสงส์จึงสูงกว่าเทวโลก และพรหมโลก
อย่าได้สงสัยเลย

หลวงปู่ดาบส สุมโน

Image by Tizas from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจงพยายามทำใจไม่ให้ไปเกาะติด ยึดติด


จงพยายามทำใจไม่ให้ไปเกาะติด ยึดติด
ให้ปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติ
เราเป็นคนผูกตัวเราเอง
ไม่มีใครที่ไหนจะมาผูกเราไว้ได้
จงทำใจให้ว่างจากอารมณ์ทั้งภายในและภายนอก
ว่างอยู่ทุกอิริยาบถ ไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่
แม้จะอยู่ในที่ต้องคลุกคลีกับหมู่คนจำนวนมาก
จิตก็ยังว่าง ไม่วุ่นวายขัดข้อง
นี่คือจิตที่หลุดพ้นจากโลก
ถ้าบุคคลใดทำจิตของตนให้ว่างอยู่ได้เช่นนี้
ก็เชื่อได้ว่าเป็นบุคคลที่หมดแล้วซึ่งความอยาก
ชาติก็ย่อมสิ้นไป ไม่ต้องสงสัยอีกเลย

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by BenWehrman from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาหลงแล้วรู้ว่าหลงใช้ได้


หลงแล้วรู้ว่าหลงใช้ได้ 
ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้หลงน้อย 
ปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าหลง 
หน้าที่เราก็คือปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้นี้หลง 
มันจะได้สักกี่ครั้งช่างมัน 
อย่าไปหาวิธีให้มันหลงสั้นๆ อย่าไปหา 
อย่าไปดิ้นรน เพราะดิ้นรนเมื่อไร 
มันเจตนาปฏิบัติขึ้นมาแล้ว มันจะได้ของปลอม

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

Image by fadlyhjhalim from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราเพียงแค่ยืมชีวิตมาใช้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าอยากรู้ใจคนอื่น ให้รู้ใจตนเอง


ถ้าอยากรู้ใจคนอื่น ให้รู้ใจตนเอง
ถ้าอยากแจ่มแจ้งในผู้อื่น 
ให้แจ่มแจ้งในตนเอง
ถ้าแจ่มแจ้งในสิ่งหนึ่ง
ก็จะแจ่มแจ้ง ...
ใ น ทุ ก ส ร ร พ สิ่ ง ! "

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Cr. Fb.Lovely Ole

Image by younggeun from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
จะทำอะไร ให้รู้สึกไปเรื่อยๆ


พวกเราจำไว้นะ !! สมาธิไม่ได้ช่วยละกิเลส 
สมาธิช่วยข่มกิเลสได้ชั่วคราว
แต่การที่เราเจริญสติ เจริญปัญญาอย่างแท้จริง
รู้รูป รู้นาม อย่างแท้จริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น
เป็น ผู้รู้ ผู้ดู จิตตั้งมั่นขึ้นมา 
จิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิด
แล้วก็รู้กาย รู้ใจ ตามที่เขาเป็น ไม่ใช่เพ่งกาย เพ่งใจด้วย
ทำได้อย่างนี้ไม่นาน จิตจะพ้นอำนาจของกิเลสไปได้เป็นลำดับๆ
..
จะทำอะไร ให้รู้สึกไปเรื่อยๆ ฝึกรู้สึกกาย รู้สึกใจไป
แล้วมรรค ผล นิพพาน จะอยู่ใกล้ๆ ไม่ไกลหรอก
รู้สึกตัวไว้ !!
ตราบใดที่ยังมีผู้รู้สึกกาย รู้สึกใจ เนืองๆ อยู่อย่างนี้
โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ จำไว้นะ !!

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Cr. Fb.Pakapol Pongsura

Image by niekverlaan from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาศีล สมาธิ ปัญญา คือสมรรถนะ หรือคุณภาพของจิตมนุษย์


ศีล สมาธิ ปัญญา คือสมรรถนะ หรือคุณภาพของจิตมนุษย์
ปัญญา คือการรู้แจ้งเห็นจริง แก้ปัญหาได้ ปล่อยวางได้
แต่นั่นก็เพราะมีสมาธิ คือจิตตั้งมั่น  
ไม่หวั่นไหวต่อผัสสะ ธรรมารมณ์ต่างๆ
และที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้
นั่นก็เพราะมีศีล คือความปกติ ไม่เผลอ
ในทางกลับกัน ไม่เผลอจึงตั้งมั่น
และเพราะตั้งมั่น
จึงทำให้เกิดการหยั่งรู้และเข้าใจ

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by EvgeniT from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาสัมมาวายามะเป็นไฉน


สัมมาวายามะเป็นไฉน 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดฉันทะพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้ 
เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิด บังเกิดขึ้น 
เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว 
เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด บังเกิดขึ้น 
เพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหาย เจริญยิ่ง 
ไพบูลย์ มีขึ้น เต็มเปี่ยม แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว 
อันนี้เรียกว่า สัมมาวายามะ ฯ

ทีฆนิกาย มหาวรรค

Image by steinchen from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเหมือนกันกับปากกาของเราหมดหมึก


...การชำระใจ การพิจารณาธรรม พิจารณาไปๆ จนรู้แจ้งแทงตลอด
ในเรื่องของธรรม ก็หมดทางที่จะรักษา หมดทางที่จะแก้ไข
เหมือนกันกับปากกาของเราหมดหมึก 
ถึงเราจะเขียนต่อไปก็เขียนได้แต่ทว่าหมึกไม่มี 
มันไม่ติดกระดาษ มันเป็นอย่างนั้น
ความคิดปรุงของท่านที่เสร็จกิจพระศาสนาก็ทำนองเดียวกัน
รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ... ก็ยังมีอยู่
พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ 
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอุปทาน 
สิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์ธรรมดา ไม่มีอุปทานเข้าไปยึด เหมือนไม่มีหมึก... 
เพราะทราบตามเป็นจริงของมัน... 
สิ่งเหล่านี้เมื่อยังมีจิตมีขันธ์อยู่ก็ต้องใช้มันไป
แต่จะหลงใหลยึดถือนั้น เป็นไปไม่ได้
ท่านจึงบริสุทธิ์อยู่ตลอดกาลตลอดสมัย...

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

Cr.เพจ พุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ภูผาแดง

Image by Kranich17 from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาหลักพุทธศาสนาสั้นๆ


หากอธิบายพุทธศาสนา โดยไม่ต้องใช้คำพูดเยอะ
เรากล่าวได้ว่าสั้นๆ แต่เป็นข้อสำคัญสุดเลยว่า..
1.อย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด
2.ให้เห็นความเป็นจริง
ของสิ่งทั้งหลาย อย่างที่มันเป็น
3.สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมา ทำให้รู้ว่า
ไม่มีสิ่งใดๆ เลย ที่ดำรงอยู่อย่างถาวรตลอดไป

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by fill from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา