สมาธิแบบที่เราต้องใช้ในการวิปัสสนานักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อรู้จักหรือได้ประสบกับตัวเอง
มักจะคิดเพียงว่าให้ทำให้จิตมีความสุข ทำให้จิตสงบๆ เข้าไว้ 
ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆ แล้วจะรู้แจ้งได้เอง 
ต่อให้พวกเราทำแบบนี้เป็นยี่สิบสามสิบปี
ก็ไม่สามารถรู้แจ้งได้อยู่นั่นเอง 
สมาธิแบบที่เราต้องใช้ในการวิปัสสนา คือ 
สมาธิแบบที่เรารู้ถึงกายและจิต 
ไม่ใช่สมาธิแบบที่ทำให้กายและจิตหายไปได้ 

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


รู้ตามความเป็นจริงของมัน ทุกข์นั้นก็หายไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี้  เพราะเราไม่รู้ทันมัน 
พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่าทัน 
มันจึงก็จะดับทุกข์ได้เท่าทัน 
เมื่อทำความรู้ ความเห็นให้ชัดเจนเข้าไป 
รู้ตามความเป็นจริงของมัน 
ทุกข์นั้นก็หายไป 
เพราะมารู้เหตุของมันไม่ให้เหตุมันเกิด 
ทุกข์เหล่านั้นก็ดับไปเอง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีตัวไม่มีตน จิตใจจะสัมผัสพระนิพพานได้ที่สบายของเราก็คือ
ไม่มีกิเลส ไม่มีตัว ไม่มีตน 
ถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตน 
จิตใจของเราจะสัมผัสกับพระนิพพานได้

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา