ถ้าอยากมีความสุข จงมองทุกข์ให้แลเห็นถ้าอยากมีความสุข จงมองทุกข์ให้แลเห็น 
พร้อมกับตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งความทุกข์นั้น 
แล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเสีย
โดยนัยนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเอง

หลวงตาศิริ อินทสิริ

ยิ่งอยากได้ ก็ยิ่งสูญเสียยิ่งอยากได้ ก็ยิ่งสูญเสีย
ยิ่งยึดมั่นเป็นเจ้าของก็ยิ่งกลับเป็นทาส
เมื่อสละไป กลับได้มา

เมื่อไม่ยึดมั่นเป็นเจ้าของสิ่งใด
สิ่งนั้นก็กลับมาเป็นของเรา
เมื่อคืนทุกอย่างให้แก่โลก
ทุกอย่างในโลกก็กลับเป็นของเรา

นี้คือความจริงของโลก
ที่ดูเหมือนเล่นตลกกับเรา

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล