ทั้งดีและไม่ดีเป็นของคู่กัน


สิ่งใดเรารู้ว่าดีกับชีวิตตัวเอง
ก็รู้ว่าดี แต่ก็อย่าไปติดมัน
ให้ความสำคัญมัน 
เมื่อความยินดีเกิดขึ้น 
ความยินร้ายย่อมตามมา 
เมื่อเราแข็งแรง อาการป่วยไข้ก็มีมา 
เมื่อมีเกิด ความตายก็มีมา 
การได้มาพบปะกัน 
ก็ต้องมีการพลัดพราก
ของมันมาเป็นคู่กัน 
ทั้งดีและไม่ดีเป็นของคู่กัน..

หลวงพ่อเพชร อัญญา วชิรมโน

Image by Victoria_Borodinova from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

หัวใจของพุทธศาสนา


ธรรมทั้งปวงสิ่งทั้งปวง 
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตน
นี่ถ้าใครรู้ข้อนี้จะเป็นอันรู้หมด รู้เรื่องทั้งหมด
ใครปฏิบัติข้อนี้ก็ปฏิบัติทั้งหมด 
ใครได้ผลจากการปฏิบัติข้อนี้
คือได้ผลจากการปฏิบัติทั้งหมด 
คือ ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด
โดยความเป็นตัวตนของตน 
นี้ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนา

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Comfreak from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา