ทำความรู้...เฉย เป็นอารมณ์ จะมีสติสัมปชัญญะ
คิดก็รู้...เฉย เลิกคิดเราก็รู้...เฉย 
ทำความรู้...เฉย เป็นอารมณ์แล้ว
จะมีสติสัมปชัญญะ ความรู้ตัวอยู่ทุกขณะ

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

ดูความพอใจและความไม่พอใจบ่อยๆ จะเข้าถึงความเป็นกลางรักษาใจดวงเดียวคือการให้ใจของเราอยู่ด้วยความเป็นกลางๆ
ไม่ยินดีและไม่ยินร้ายกับ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่มากระทบ
ด้วยการรักษาดูว่าความพอใจเกิดขึ้น ความไม่พอใจเกิดขึ้น
เห็นความพอใจเป็นเรื่องธรรมดา เห็นความไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดา
ดูความพอใจ และดูความไม่พอใจบ่อยๆ เข้า
แล้วเราก็จะเข้าถึงความเป็นกลางได้
ก็คือไม่แทรกแซงทั้งความพอใจ และไม่แทรกแซงทั้งความไม่พอใจ

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท