พระพุทธเจ้าให้เรารู้จักอารมณ์          พระพุทธเจ้าให้เรารู้จักอารมณ์ ถ้าเราไม่รู้จักอารมณ์ เราจะเป็นคนไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา จะถูกอวิชชาชักลากจูงเอาไปเหมือนคนไม่มีเจ้าของ

                                                                                         หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

การสังวร-สัมมาคารวะการสังวรเป็นอาภรณ์ของสมณะ
สัมมาคารวะเป็นอาภรณ์ของคฤหัสถ์

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
บังคับความคิดคือการทำลายสมอง ปฏิบัติสมาธิเพื่อปลุกจิตสำนึกให้มันตื่นขึ้นมา
 สมองคนเรามันฝึกได้ แต่พอมานั่งสมาธิ 
จะคอยบังคับให้มันหยุดนิ่งๆ
 นั่นแหละ คือการทำลายสมองของตัวเอง
 ที่ถูกแล้ว มันคิด ก็ปล่อยให้มันคิด 
แต่ว่าเรามีสติรู้ตัว
 เวลามันหยุด ก็มีสติรู้ว่ามันหยุด 
เป็นการปลุกให้มันตื่น มันสว่างขึ้นมา

 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ความสงบคือบ้านที่แท้จริงบ้านภายนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริง 
บ้านที่แท้จริงของเราคือความสงบ
พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักบ้านเรือนของตัวเอง
ให้เข้าถึงความสงบ ก็จะพบบ้านที่แท้จริง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

จงหมั่นพิจารณาอสุภะภายในอสุภสัญญา จากภายนอก ยังเป็นเพียงสัญญา
จงหมั่นพิจารณาอสุภสัญญาภายในตน 
นั่นคือทางแห่งปัญญาญาณ

...พระคิริมานนทสูตร