จิตที่ไร้การเกิด


จิตที่ไร้การเกิด
เขาจะไม่ทำผิดพลาด
โดยการไปแสวงหา
พุทธะ จากที่อื่นใด 
ไม่อาจพบได้ด้วยการแสวงหา
จิตที่ไร้การเกิด 
วางโดยไม่มีผู้วาง
ว่างโดยไม่มีผู้ว่าง 
เป็นธรรมที่ไม่มีเจ้าของการกระทำ
สภาวะแห่งพุทธะ จึงปรากฎเอง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by CDD20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทุกคนควรรู้อารมณ์ตน


ทุกคนควรรู้อารมณ์ตน 
รู้ให้ทันเวลามากเพียงใดก็ยิ่งดี 
ความรู้ทันเท่านั้นที่จะทำให้อารมณ์ดับ 
อารมณ์ทั้งหลาย เกิดแล้วดับได้เร็วเพียงใด 
ก็จะทำให้ใจอันเป็นที่รองรับอารมณ์นั้น 
พ้นจากความซัดส่ายฟูขึ้นแฟบลงได้เร็วเพียงนั้น 
ได้มีความสงบสุข ไม่หวั่นไหว
ไปตามอำนาจของอารมณ์ทั้งหลาย หรือมาร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

Image by Πασκαλ from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา