รู้ในกายในใจถ้าเรามีสติ เราก็ระลึกรู้ทันความคิดความนึก
เสียงดังมาสติระลึกได้ยินเสียง 
จิตเป็นอย่างไร จิตกระเพื่อมจิตหวั่นไหว
จิตไม่พอใจหรือจิตวางเฉย สติมันก็เกิดขึ้น 
สติต้องทำหน้าที่ระลึกรู้สภาพธรรมต่างๆ 
ที่มาปรากฏทางตาทางจมูก
ทางลิ้นทางกายทางใจ 
วนเวียนอยู่ในตัวนั้นแหละ 
รวมเรียกว่ารู้ในกายในใจ

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ขันติ จะเป็นตัวเผากิเลสเอง
“ขันติ ปรมัง ตโปตี ติขา”
ขันติความอดทน อดกลั้น เป็นตบะ เครื่องเผากิเลส ..
เมื่อเราเจริญขันติ เจริญตบะ ให้มาก 
ขันติ เขาจะเป็นตัวเผากิเลสเอง
ไม่ใช่ “เรา” เป็นผู้เผากิเลส ...
เรามีหน้าที่เพียงเจริญขันติ บำเพ็ญตบะ 
แล้วเขาจะไปทำปฏิกิริยากับกิเลสเองโดยธรรมชาติ ..


พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ