ศีล ทาน เมตตา มีภาวนาเป็นยอดการเจริญภาวนาให้ผลยิ่งกว่า การรักษาศีล 
การให้ทาน และการเจริญเมตตา 
เพราะการภาวนาทำให้มี "สติ"
ไม่หลงทาง ไม่หลงโลก
ศีล ทาน เมตตา มีภาวนาเป็นยอดดังนี้

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล 

ปฏิบัติตามธรรมคือการบูชาอันยอดเยี่ยม          อานนท์! พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทำสักการะบูชาเราอยู่ด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิส เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น หาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่ อานนท์เอย! ผู้ใดปฏิบัติตามธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม ผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะบูชาเราด้วยบูชาอันยอดเยี่ยม

                                                               หนังสือ พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน อ.วศิน อินทสระ