นิพพานอยู่ที่ใจเป็นกลางทำใจให้เป็นกลาง
นิพพานก็อยู่ตรงนั้นแหละ

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทำใจเป็นกลางๆ กำหนดเฉพาะ "ผู้รู้"ทำใจเป็นกลางๆ กำหนดเฉพาะ "ผู้รู้"
ใครเป็น "ผู้รู้" ก็คือ "ใจ" นั่นเอง
ทีนี้ก็เอาสติคอยควบคุมไว้
ไม่ให้มันแส่ไปในทุกข์
ไม่ให้มันแส่ไปในสุข
ถ้าผู้ใดทำได้อย่างนี้ ผู้นั้นชื่อว่า
เป็นผู้เห็นผลแห่งการประพฤติปฏิบัติ

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา