ผู้ที่จะไปสู่พระนิพพาน


...ผู้ที่จะไปเป็นพรหมนั้นก็คือ
ผู้ที่มีความสามารถทำจิต
ให้เป็นสมาธิ หรือเป็นหนึ่ง
อยู่กับอารมณ์ของฌาน หรือสมาบัติ 
เมื่อตายก็ตายอยู่กับอารมณ์ของฌาน 
หรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง 
ก็ได้ชื่อว่าเป็นพรหม 
ต้องได้ต้องเป็นอยู่ในมนุษย์ของเรานี้เสียก่อน 
ตายไปจึงจะได้
.
ส่วนผู้ที่จะไปสู่พระนิพพานนั้น
จะต้องทำใจของตน
ให้ว่างจากอารมณ์ทั้งภายในและภายนอก 
จนใจสงบจากอารมณ์ต่างๆ นี้ 
เรียกว่าเป็นพระนิพพาน
ต้องไปนิพพานแต่ยังเป็นมนุษย์อยู่นี่เสียก่อน 
ทุกอย่างตายไปจึงจะได้ไป 
ถ้าไม่ได้แต่ยังเป็นมนุษย์อยู่แล้ว 
ก็ไม่มีนิพพาน

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา