ผัสสะกระทบ จบเพียงแค่เวทนา


.
เมื่อมีบางสิ่งปรากฏขึ้น ผ่านกระบวนการต่างๆ 
เกิดเป็น ผัสสะ กระทบ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ...
[  ปุ ถุ ช น ผู้ ไ ม่ ไ ด้ ส ดั บ ! !  ]
ภาวะความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นศูนย์
ภาวะความพร้อมที่จะไหล สั่นไหว กระเพื่อมไปกับผัสสะ มี ๑๐๐% เต็ม!!!
.
จิตเหมือนปุยนุ่น ไร้น้ำหนัก 
ใจไม่หนัก จึงหนักใจ!!!
เจอผัสสะที่ดี ใจก็บวก ฟู เยิ้ม เคลิ้ม ลอย  
เจอสิ่งไม่ดีก็ติดลบ เสียใจ เศร้าใจ
.
[  พ ร ะ อ ริ ย เ จ้ า ห รื อ ปุ ถุ ช น ผู้ ส ดั บ !  ]
ผู้ศึกษาแล้ว ฝึกแล้ว จะเข้าใจดีแล้วว่า .. 
" ผัสสะ " นั้นๆ เป็นเพียงแค่ " สิ่งหนึ่ง " มากระทบ จึงจบเพียงแค่เวทนา!!
ไม่เกิด ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ อุปายาสะ ต่อไป ..
และ ถ้าภาวนาดีดี จะเห็นเพียงแค่อุเบกขาเวทนา และ โสมนัสเวทนา 
.
จิตที่มีสติ มีสมาธิอยู่ ตั้งมั่นอยู่ เป็นปกติ จะมองผัสสะ เป็นสิ่งคู่โลก!
เป็นอุปกรณ์สอนธรรมของโลก ..
เป็นวงจรให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เข้ามาศึกษา มาเรียนรู้
.
ก่อนหน้านี้เมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้น จึงส่งต่อให้เกิดมี สิ่งนี้ สิ่งนี้ สิ่งนี้ ..
แต่บัดนี้เข้าใจแล้วว่า 
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ก็ " จบ " เพียงแค่สิ่งนี้!
ผัสสะกระทบ .. ก็จบแค่ตรงนั้น!!!
.
ตามองตา สายตาก็จ้องมองกัน .. จบแค่ที่เห็น แค่ที่มอง!
ก่อนหน้านี้ ตามองตา สายตาก็จ้องมองกัน เลือดกำเดาไหล พลั๊วะ!!!!!
ไม่ต้องถามว่าไปถึงไหนแล้ว ..
.
ผัสสะการเห็น การได้ยิน ในแต่ละขณะหนึ่ง เป็น " วิบาก " นะ!!
เป็นอกุศลคราครั้งเก่าก่อน ที่ " เรา " นั่นล่ะ!
เป็นผู้สร้างเอาไว้เอง!
ต้องเป็นเราที่ได้ทำ แต่เป็นเราที่ไม่จำ ว่าเคยทำไว้ให้ใครต้องเดือดร้อน!!!
.
เมื่อวิบากเกิด! จึงก่อให้เกิดโทสะ ความไม่พอใจ ความคร่ำครวญใจ 
จะทำยังไง ? จะหนีไปไหน ?
ท่านไม่ได้แนะนำให้หนี ท่านให้มองเห็นเป็นแค่ ผัสสะ!
ถ้าเราเข้าใจว่า ผัสสะ คือ ผัสสะ!!!
เราจะไม่โทษสิ่งใดอีกต่อไป ...
.
สรรพสิ่งล้วนปรากฎขึ้นเป็นแค่เพียงประสบการณ์ตรงเท่านั้น!!
สิ่งต่างๆ ล้วนปรากฏขึ้นเพียงแค่ชั่วคราว
~ ได้สดับแล้ว เข้าใจแล้ว ~
คำด่าชั่วคราว .. ก็จบไปแล้ว
คำชมชั่วคราว .. ก็จบไปแล้ว!
.
ความชั่วคราวของสรรพสิ่งใดใด
จึงไม่สามารถทำให้ปุถุชนผู้ได้สดับ เกิด คราวชั่ว! ได้
เพราะเขาได้ตระหนักดีแล้วว่า ..
เมื่อใดที่จิตเกิด " คราวชั่ว " ก็ต้องสร้างกรรมที่เป็นอกุศล เกิดเป็นวิบาก
เมื่อวิบากส่งผล ก็เกิดความดิ้นรนจะหาทางออก เกิดเป็นกิเลส
เมื่อเกิดกิเลส ก็สร้าง อกุศลกรรมเพิ่มขึ้นอีก
วงจรแห่งการสร้างภพสร้างชาติในสังสารวัฏจึงหมุนวนต่อไปไม่จบไม่สิ้น!!!!!
.
หากต้องการตัดวงจรแห่งสังสารวัฏ ..
คราใดที่ " ผัสสะ " กระทบ!!
~ เ พี ย ง จ บ ที่ เ ว ท น า ~
.
พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ  
จิตใสๆ ใจสบายๆ @ ยุวพุทธิกฯ ศูนย์ ๑ 
๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗

Image by Nennieinszweidrei from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา