พบอะไรก็ตามอย่าหลงติด          พบอะไรก็ตามอย่าหลงติด ได้รับอะไรก็ตามอย่าหลงติด พบความทุกข์ก็อย่าหลงติด โดยหลงคิดว่าจะต้องพบความทุกข์นั้นตลอดไป พบความสุขก็อย่าหลงติดโดยหลงคิดว่าจะต้องพบความสุขนั้นตลอดไป....นี้แหละที่เรียกว่าทุกข์เพราะความคิดที่ผิด ความคิดจะไม่ให้ความทุกข์ทรมานใจหนักหนาเกินกว่าจำเป็น แก่ผู้ที่ทุกขณะจิตได้ยินพระสุรเสียงในสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเตือน “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดา” ทุกข์แล้ว ทุกข์ก็จะดับ ไม่ใช่ทุกข์แล้วก็จะทุกข์ ทุกข์ ทุกข์ ตลอดไป ไม่รู้จบไม่รู้สิ้น และเช่นเดียวกัน สุขแล้ว สุขก็จะดับ ไม่ใช่สุขแล้วก็จะสุข สุข สุข ตลอดไป ไม่รู้จบไม่รู้สิ้น

                                                   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเราเกิดมาแล้ว ความตายมันแขวนคอไว้เราเกิดมาแล้ว ความตายมันแขวนคอไว้
ตายทุกลมหายใจเข้า ตายทุกลมหายใจออก
จิตโมหะ เราจะมาลุ่มหลงมัวเมา
หัวเราะ ร้องไห้ อยู่นี่หรือ
ไม่ดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสาร
จะมาติว่า โลกนี้มันเป็นทุกข์ อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้
จิตเราหลงมาติดอยู่ในโลก
ไม่ใช่โลกมันมาติดเรา

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ถ้าเธอรู้หนึ่ง...ถ้าเธอรู้หนึ่ง เธอจะรู้ทั้งหมด
ถ้าจะรู้ทั้งหมด จะไม่รู้อะไรเลย...

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ