รู้เห็นตามจริง


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ล้มกระดานขั้นสุดท้าย


ล้มกระดาน
ล้มกระดานขั้นสุดท้าย คือมีปัญญาเห็นว่า
ธาตุแต่ละธาตุเขาก็ทำงานไปตามหน้าที่
ขันธ์แต่ละขันธ์เขาก็ปรุงแต่งไปตามหน้าที่
ไม่ได้คิดจะแทรกแซงมัน ต่างคนต่างอยู่
เกิดปัญญาขั้นสุดท้าย เห็นว่า
“ธาตุ ๔ ธาตุ ๖ ขันธ์ ๕
ทั้งหมดนี่แหละ…เป็นทุกข์”
จิตก็โยนธาตุขันธ์ทิ้งไป.. ล้มกระดานไปเลย

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา