แต่ก็จะเป็นเพียงชั่วขณะๆ ไป


ปัญหาและความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นนั้น
มาจากความปรุงแต่งในจิตใจทั้งหมด
ถ้าเรารู้เข้าไปสู่จิตใจ
รู้ทันตรงที่ปรุงแต่ง
แล้วดับสลายความปรุงแต่งที่กำลังจะก่อตัวได้
ความทุกข์ทั้งหลายก็สิ้นสุดลง
แต่ก็จะเป็นเพียงชั่วขณะๆ ไป
ยังไม่ใช่ดับโดยสนิท
เพราะยังสามารถปรุงแต่งขึ้นมาได้อีก
ก็ให้ตามดูรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆ ไป
จนกว่าจะตัดกันขาดสิ้น
ซึ่งความขาดสิ้นก็ไม่ได้มาจากไหน
มาจากการรู้ทันความปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆ นี่แหละ
เป็นทีละขณะๆ ไปนี่แหละ

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความพอนั้น จะทำให้ มีพอไปตลอดชีวิต


ไม่มีหายนะใด
ยิ่งใหญ่กว่าความไม่รู้จักพอ
                               ไม่มีภัยพิบัติใด                               
ยิ่งใหญ่กว่าความโลภ
ดั ง นั้ น
สำหรับผู้ที่รู้จักพอ
ความพอนั้น
จะทำให้
มีพอไปตลอดชีวิต
.........
*วิ ถี แ ห่ ง เ ต๋ า*
โดยปราชญ์เหลาจื๊อ
พจนา จันทรสันติ : แปล

Image by yilileon from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา