ไม่จำเป็นต้องคิดปล่อยวางอะไร


ความคิดที่จะปล่อยในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
เป็นเพียงแค่การไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นมา
มีความไม่ชอบใจแฝงอยู่ ถูกวิภาวตัณหาชักนำ
ไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
ถ้าเพียงแค่ยอมรับอารมณ์นั้นๆ
มองเห็นด้วยความเป็นทุกข์ 
ตัณหาเป็นอันดับลงทันที...
ไม่จำเป็นต้องคิดปล่อยวางอะไร

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Lancier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา