ดอกไม้ของพญามาร


ความ แก่ เจ็บ ตาย
เป็น “ดอกไม้ของพญามาร” 
ที่นำมา บูชาพระศาสนา 
ความสุข เป็น “ความหลอกลวง”

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by ambadysasi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา