การปรารถนาในภพต่อๆ ไป...การปรารถนาในภพต่อๆ ไปตั้งล้านๆ ขณะจิต
ไม่เท่าขณะจิตเดียวที่หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติ

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ให้วางใจเป็นกลางต่อสุขและทุกข์
แม้เรา จะรักความสุขมากมายเพียงใด 
ความสุขก็หาได้รักเราไม่
วันดีคืนดีความสุขก็จากเราไป 
ถึงจะกลับมาใหม่ ก็อยู่กับเราประเดี๋ยวประด๋าว
ส่วนความทุกข์นั้น แม้เราจะเกลียดเพียงใด 
แต่มันก็มักจะมาหาเราอยู่เสมอ......
ลองวางใจเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ดูบ้าง 
สุขมาก็ไม่ยินดี ทุกข์มาก็ไม่ยินร้าย...
ถ้าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นกับใจ ไม่ว่าบวกหรือลบ 
ก็แค่รับรู้เฉย ๆ ด้วยใจเป็นกลาง 
ดีใจก็รู้ว่าดีใจ ไม่ไขว่คว้าคลอเคลีย 
เสียใจก็รู้ว่าเสียใจ ไม่ปฏิเสธผลักไส 
ถือว่าต่างคนต่างอยู่
ไม่นานก็จะพบว่า พอไม่รักสุข สุขกลับมา 
พอไม่เกลียดทุกข์ ทุกข์กลับลาจาก

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

สติเป็นของสำคัญมากในทางความเพียร

สติเป็นของสำคัญมากในทางความเพียร
ถ้าขาดสติวรรคใดตอนใด 
เรียกว่าขาดความเพียรแล้ว
เดินจงกรมอยู่ก็ไม่มีความหมาย 
นั่งสมาธิอยู่ก็ไม่มีความหมาย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน