ยึดถืออุปสรรคเป็นอารมณ์กวนใจ เป็นความเขลาโดยมาก อุปสรรคต่างๆ 
เป็นเรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยไม่มีสาระ 
แต่มักจะรับเข้ายึดถือเป็นอารมณ์กวนใจ
ให้เดือดร้อนไปเอง จนถึงให้ทอดทิ้งความดี 
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความฉลาด 
แต่เป็นความเขลาของเราเอง 
และทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นผู้แพ้

ส่วนการชนะนั้น 
ก็มิได้ประสงค์ให้ชนะในทางก่อเวร 
แต่มุ่งให้เอาชนะตนเอง คือชนะจิตใจที่ใฝ่ชั่วของตน 
และเอาชนะเหตุการณ์แวดล้อม
ที่มาเป็นอุปสรรคแห่งความดี
เพื่อที่จะรักษา และเพิ่มพูนความดีของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้น

 สมเด็จพระญาณสังวร 
 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ความดีที่แท้จริง อยู่เหนือดี-ชั่ว
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะ
ชอบก็ไม่ให้เอา ไม่ชอบก็ไม่ให้เอา
ไม่มีชอบ ไม่มีไม่ชอบ ไม่มีรัก ไม่มีเกลียด 
เราเดินตรงเข้าไปหาสัจธรรม
ถ้ารู้จักแต่เรื่องบุญ 
เรื่องบาป ฉันไม่เอา ฉันจะเอาบุญ ...
อันนี้มันเป็นตัวอวิชชาเหมือนกันนะ
เรื่องไม่บาป ไม่บุญ ทำไมไม่เดินเล่า 
เรื่องที่ว่าไม่ดี ไม่ชั่ว ทำไมไม่เดิน 
มันเป็นทางจะให้เราพ้นทุกข์
ความดีที่แท้จริง มันอยู่เหนือดี เหนือชั่ว
มันอยู่เหนือผิด เหนือถูก

หลวงปู่ชา สุภัทโท