ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเป็นกลาง          เรามาปฏิบัติธรรมนี่เพื่อจะฝึกใจเราให้เกิดกุศโลบาย คือฝึกฝนให้ฉลาด  ให้ฉลาดในการหยุดคิด   เพื่อไม่ให้วุ่นวาย เมื่อเราภาวนาหนักเข้าๆ มันก็หยุดคิดได้   ฉลาดขึ้นมาได้ ตัดกรรม คือ  ความทุกข์ใจได้ ธรรมะก็มีเท่านี้เองที่จะทำใจเราให้เป็นกลาง ทำใจของเราให้เยือกเย็น ทำใจของเราให้เป็นกลางก็คือ ทำใจให้ว่าง  ทำใจให้สว่าง  ทำใจให้เฉย  ให้สงบ

                                                                                              หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ต้องการความสุข เอาทุกข์เป็นทุนผู้ใดต้องการความสุข เอาทุกข์เป็นทุน
ผู้ใดต้องการความทุกข์ เอาสุขเป็นทุน

หลวงปู่หลวง กตปุญโญ

ความผิดคนอื่นให้หาร 10


เห็นความผิดของคนอื่นให้หารด้วย 10
เห็นความผิดตัวเองให้คุณด้วย 10
จึงจะใกล้เคียงกับความจริงและยุติธรรม

หลวงปู่ชา สุภัทโท