วิธีเป็นอิสระจากขันธ์ ๕ขันธ์ ๕ ย่อมทำงานของเขาไปตามธรรมชาติ
ไม่มีใครหยุด หรือห้ามการทำงานของเขาได้
เพียงแต่มีสติ ระลึก รู้ แล้ว วาง ไม่ยึดถือหมายมั่น
ก็สามารถเป็นอิสระเหนือขันธ์ ๕ ได้ โดยวิธีนี้

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล 

การสิ้นตัณหาเป็นสุขที่สุด          ความสุข (ความสุขที่เกิดจากกิเลสกาม) และทิพยสุข ยังไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งความสุข
คือ การสิ้นตัณหา

                                                                                                         พุทธอุทาน

อยู่กับรู้คำว่า "หนึ่งไม่มีสอง" คือ อยู่กับรู้ เท่านั้น เป็นธรรมแท้ 
คำว่า "รู้" นั้นคือรู้เรื่องของโลกและธรรมชาติตามความเป็นจริง 
แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ตนรู้หรือเห็นมาทั้งหมด
ว่าเป็นของเราของเขา รู้แล้วก็ปล่อยวางไปหมด 
ไม่มีเหลือค้างไว้ให้ได้คิดอยู่อีกต่อไป นี่แหละคือรู้ 
ถ้าเรายังมีการคิดอยู่หรือปรุงแต่งอยู่นั้น 
เราจะเรียกว่า "พุทธะ" หรือว่า "ผู้รู้" นั้นยังไม่ถูกต้อง

หลวงปู่คูณ สิริจันโท