เทวดาที่มาจุติเป็นมุนษย์โชคดีกว่า...          ผู้คนโดยทั่วไปมักกล่าวกันว่า มนุษย์ที่โชคดี เมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดในสรวงสวรรค์ แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับตรัสว่าเทวดาในสรวงสวรรค์ที่จุติแล้วได้มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์นั้นโชคดียิ่งกว่า

                                           -จากหนังสือ จงน้อมนำธรรมะไปใช้ในชีวิต โดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า-

                                                                                            Link to the Photo

มนุษย์อยากสุขแต่ไม่รู้จักสุข...          มนุษย์อยากสุขแต่ไม่รู้จักสุข อยากหนีทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ สุ่มสี่สุ่มห้าเดินคลำไปคลำมาในความมืด เอาความหวัง ในความสุขข้างหน้าเป็นที่ปลอบใจ บางคนอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเนรมิตให้ความมืดกลายเป็นความสว่าง แต่พระพุทธศาสนาสอนว่า โยม มันสว่างอยู่แล้ว ไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนหรอก ลืมตาก็จะเห็นเอง

                                                                                              พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ