การภาวนาแท้จริง


การภาวนาแท้จริงแล้วคือ 
การฝึกอันเรียบง่ายที่สุด
ในการวางจิตปัจจุบัน
อยู่กับสภาวะตามธรรมชาติ 
และปล่อยให้ตัวคุณอยู่อย่างง่ายๆ 
และชัดเจนกับสิ่งใดก็ตาม 
ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก 
หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น

ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Image by Gab-Rysia from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา