ผู้ปรารถนาจะเห็นทิศ คือ นิพพาน...ผู้ปรารถนาจะเห็นทิศ คือ นิพพาน 
ควรทำจิตของตนให้มั่นคง
อย่าให้วอกแวกไปตามอารมณ์ 
ให้เหมือนคนประคองบาตร
อันเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำมัน 
โดยไม่ให้น้ำมันหกฉะนั้น

 ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๓๑ 

ว่างทางพระพุทธศาสนาว่างของพระพุทธศาสนา
หรือสงบของพุทธศาสนานี่
ต้องว่างหรือสงบจากการรับรู้
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
เห็น ได้ยิน
แล้วจิตใจไม่ปรุงแต่ง
นี่คือความสงบที่แท้จริง
เพื่อที่จะเป็นฐาน
ให้เกิดปัญญาญาณ 
นี่คือปัญญาของพุทธศาสนา
คือภาวนามยปัญญา หรือปรีชาญาณ 

หลวงพ่อโพธินันทะ