ประมาท คือตายจากมรรคผลนิพพาน          ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย คำว่าตายในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าร่างกายเราตาย หมายถึงจิตใจคนเราตาย คือตายจากมรรคผลนิพพานต่างหาก ความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตาย คือ ไม่ประมาทต่อการทำความดี ได้แก่ศีล สมาธิ ปัญญา มีโอกาสจะได้ไปสวรรค์ พรหมโลก หรือมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่ง ตลอดถึงพระนิพพานข้างหน้าแน่นอน ช้าหรือเร็วแล้วแต่บุญบารมีหรือความพากเพียรของตนเอง

                                                                                                     หลวงปู่คำดี ปภาโส

ดูกายกับจิตอย่างเป็นกลาง จะเกิดสมาธิเอง
ถ้าเราเฝ้าดูอาการปรากฏทางกายกับจิต 
ด้วยสติที่วางใจเป็นกลาง ไม่ปรุงแต่ง 
เมื่อนั้น จิตก็จะเกิดสมาธิตั้งมั่นเอ

พระคันธสาราภิวงศ์
วัดท่ามะโอ